Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


"Trušumīļu skola" nabadzības riskam pakļautiem bērniem, jauniešiem un senioriem truškopja aroda apgūšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija īsteno kopīgu projektu ar Šveices partneri, kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti nabadzības riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un senioriem Kandavā un Kuldīgas novadā. Projekts ir viens no vairāk kā piecdesmit projektiem, kas tiek īstenoti ar Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts atbalstu laika posmā no 2011.-2012. gadam ar mērķi mazināt sociālekonomiskās atšķirības un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.


Vispārējais mērķis - veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā, uzlabojot Kandavas un Kuldīgas novada nabadzības riskam pakļauto bērnu, jauniešu un senioru dzīves kvalitāti, nodrošinot Kabiles un Vānes pagastā 2011.gadā paaudžu sadarbību truškopja aroda apgūšanā „Trušmīļu skola” un trušu saimniecību veidošanā.
Tiešie mērķi: LŠTAA 2011.g. janvārī-decembrī nodrošinās 10 pensionāru biedrības „Vānes mežrozīte” biedru - senioru, 35 bērnu un jauniešu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vai kuru vecāki ilgstoši uzturas ārzemēs, kā arī 10 jauniešu - bezdarbnieku vai darba meklētāju, truškopja aroda apgūšanu „Trušmīļu skola” un trušu saimniecību veidošanu Kabiles un Vānes pagastā, tā veicinot minēto nabadzības riskam pakļauto bērnu, jauniešu un senioru, kā arī viņu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, paaudžu sadarbību un pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā.
Dalībnieki ne tikai apgūs nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī saņems starta vaislas materiālu un pašu rokām gatavotos trušu būrus - tā ar minimāliem materiāliem ieguldījumiem apgādājot ar veselīgu un kvalitatīvu pārtiku savu ģimeni un liekot pamatus iespējamai komercdarbībai.
Plānots, ka 2011.gada beigās Kabiles un Vānes pagastā darbosies vismaz 25 „Trušmīļu skola” dalībnieku naturālās trušu saimniecības  un vismaz 5 tiks reģistrētas VA LDC , ka vismaz 30 dalībnieku dzīves līmeņa kvalitāte, pēc aptaujāto iesniegtā novērtējuma, uzlabosies.
Bērnu un jauniešu sekcijas dibināšana LŠTAA un plaša nozares reklāma bērnu un jauniešu vidū nodrošinās LŠTAA un truškopības nozares ilgtspēju Latvijā.Результаты проекта:

• Sagatavots ziņojums par Kabiles un Vānes pagastu nabadzības riskam pakļauto bērnu, jauniešu un senioru, kā arī viņu ģimeņu dzīves kvalitāti un tās izmaiņām pēc projekta noslēguma;
• 48 mērķa grupas pārstāvji un septiņi bezdarbnieki apguvuši truškopja arodam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas piecu mēnešu padziļinātā mācību programmā „Trušmīļu skola", par ko saņēmuši apliecību;
• Organizēta trīs dienu vasaras nometne „Trušmīļu skola" mācību programmas absolventiem un to ģimenēm, kuras ietvaros notika izstāde par mācību programmas laikā apgūto, kā arī praktiskas nodarbības „Dzīvnieku apzīmēšana (tetovēšana)", trušu būru un cita aprīkojuma izgatavošana un mācību laikā izstrādāto biznesa plānu „Trušu ferma" prezentēšana;
• Katram „Trušmīļu skola" absolventam pēc apmācību beigām piešķirts starta komplekts savas trušu saimniecības veidošanai - šķirnes trušu pāris un pašu rokām gatavotos trušu būris, kā arī „nozīmēts" savs skolotājs (mentors) – kāds no Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas biedriem, kas dod iespēju vērsties pēc padoma arī pēc projekta beigām;
• 11 dalībnieki septiņu dienu pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros apmeklēja trušu audzētāju saimniecības Šveicē, gūstot starptautisku pieredzi truškopībā, kā arī nodibināja kontaktus ar Šveices sadarbības partneri un Šveices šķirnes trušu audzētājiem turpmākai sadarbībai;
• Noorganizētas divas izstādes – semināri Kuldīgā (piedalījās 13 absolventi) un Vānē (14 absolventi), kuros pieredzē dalījās trušu saimniecību īpašnieki un truškopības eksperts sniedza konsultācijas par trušu šķirņu daudzveidību, trušu turēšanu, barošanu un veterinārijas jautājumiem;
• Mērķa grupai un viņu ģimenēm projekta rezultatā ir uzlabojusies dzīves kvalitāte, finansiālie un materiālie rādītāji.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
предоставил финансирование: 17950.00 LVL / 25 540.55 EUR
Освоенное финансирование: 17 849,05 LVL LVL / 25 396.91 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-163
Исполнитель проекта: biedrība "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija"
Партнер: Z.A.Meirovica Kabiles pamatskola; Vānes pamatskola; Kuldīgas novada Kabiles pagasta pārvalde; Kandavas novada Vānes pagasta pensionāru biedrība "Vānes mežrozīte"; Kandavas novada pašvaldība; Global Hope Network International (GHNI)
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Место реализации: Kuldīga, Kuldīgas novada Kabiles pagasts, Kandava, Kandavas novada Vānes pagasts, Cīrihe (Zürich), Berne (Bern) un Ženēva (Geneva)
Юридический адрес: Priežu 2-4,Baldone, LV-2125
Tелефон: 29822836
Электронная почта:
www: http://www.skirnestrusis.lv