Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Small summer foots for future

Extended view
Source of Funding: Swiss - Latvian Cooperation Programme 2009-2012
Program: NGO Fund of Swiss - Latvian cooperation program

Search projects

Overall objective of subproject is to improve social integration of target group – Latvian children and  youth  with  movement  disturbances,  to  decrease  their  social  isolation  by  providing  support measures that are needed to increase their quality of life. Direct objectives:

  •   To prepare and provide summer seminar, where at least 50 children and youth with movement disturbances from Latvia will meet for 17 days;
  •   To provide all participants a possibility to improve their health, to get new skills, to participate in rehabilitation and creative activities.

Subproject will be implemented in Jurmala, realizing following activities: project administration, preparation and providing of seminar, summarization and analyses of results, publicity.

Planned project results:

  •   Implemented seminar: 7 days – for 20 small children, 10 days – for 30 youth;
  •   At  least  50  children  and  youth  with  movement  disturbances  have  participated  in  different lessons,  improving  their  health  and  acquiring  new  skills  for  further  work  with  themselves, received  consultations  and  advices  of  specialists,  acquiring  new  skills  for  being  more  public, open and independent, gaining new impressions, positive emotions and new friends;
  •   After  seminar  completion  participants  of  seminar  and  their  families  will  be  better  able  to provide self-care, they have found out about the newest possibilities of social care, methods of medical and social rehabilitation that can be used daily; in case of necessity they  can contact specialists met in seminar.

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt mērķa grupas - Latvijas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, lai mazinātu viņu sociālo atšķirtību, nodrošinot viņiem atbalsta pasākumus, kas nepieciešami viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tiešie mērķi:

  • Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt mērķa grupas - Latvijas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, lai mazinātu viņu sociālo atšķirtību, nodrošinot viņiem atbalsta pasākumus, kas nepieciešami viņu dzīves Sagatavot un īstenot vasaras semināru, kurā 17 dienas tiekas vismaz 50 Latvijas bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem;
  • Nodrošināt visiem dalībniekiem iespēju uzlabot veselības stāvokli, apgūt jaunas prasmes, piedalīties rehabilitācijas un radošās nodarbībās.

Apakšprojektu  paredzēts realizēt Jūrmalā, īstenojot sekojošas aktivitātes: apakšprojekta administrēšana, semināra sagatavošana un norise, rezultātu apkopošana un izvērtēšana, publicitāte.
Plānotieapakšprojekta rezultāti:

  • Īstenots seminārs: 7 dienas – 20 maziem bērniem, 10 dienas – 30 jauniešiem;
  • Vismaz 50 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem piedalījušies dažādās nodarbībās, uzlabojot savu veselības stāvokli un gūstot iemaņas tālākam darbam ar sevi, saņēmuši speciālistu konsultācijas un ieteikumus, apguvuši jaunas iemaņas, lai kļūtu sabiedriskāki, atvērtāki un patstāvīgāki, guvuši jaunus iespaidus, pozitīvu emociju un atraduši jaunus draugus;
  • Pēc semināra beigām semināra dalībnieki un to ģimenes labāk var nodrošināt pašaprūpi, viņi ir uzzinājuši par jaunākajām sociālās aprūpes iespējām, medicīnas un sociālās rehabilitācijas metodēm, kuras var izmantot ikdienā; nepieciešamības gadījumā viņi var sazināties ar seminārā iepazītajiem speciālistiem.
Priority: Akadēmiskie pētījumi
Target group: Children,Young people
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region,Jūrmala
Amount of Grant Awarded: 21755.00 LVL / 30 954.58 EUR
Project number: 2010.CH04/mic-148
Project Promoter: Association for Latvian Children with Physical Disabilities
Partner(s): Rīga council welfare department
Start date of project: 01.06.2011.
Project finish date: 31.08.2011.
Place of implementation: Rīgas region, Jūrmala
Legal address: Varžu st.3, Rīga, LV-1035
Phone: 29460606
Fax: 67579798
E-mail:
www: http://lbakt.zb.lv