Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Neatkarības dimensijas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Biedrība „Saule”, organizācija cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti, ir dibināta 1995.gadā. Šajā laikā ir izveidojusies izpratne  par mērķa grupas vajadzībām un spējām,  kā arī  nepieciešamību iesaistīt  pašus  cilvēkus  ar intelektuālo invaliditāti lēmumu pieņemšanas procesos.
Biedrība ir veicinājusi Pašaizstāvības kustības Latvijā(PKL) izveidošanos, kura ir Eiropas Pašaizstāvības Platformas biedrs no 2007.g.
Kā turpinājums iepriekš realizētiem Latvijas un Starptautiskajiem projektiem ir  iecerēts apakšprojekts „Neatkarības dimensijas”, kura mērķi ir :

  1. jauniešu ar intelektuālo invaliditāti iesaistīšana pilsoniskās līdzdalības procesos, lai stiprinātu  PKL tīklu, veicinātu jaunu grupu rašanos atbilstoši  ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
  2. PKL tīkla kapacitātes stiprināšana, padziļināti studējot ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.

Projekta gaitā ir paredzēts :

  1. sagatavot ANO Konvencijas paplašināto skaidrojumu vieglajā latviešu valodā, tās tulkojumu vieglajā  krievu valodā
  2. organizēt divus 3 dienu seminārus jauniešiem ar intelektuālo invaliditāti no  Latvijas Dienas un Sociālās aprūpes centriem un 14 vietējos seminārus PKL dalībgrupās,  9 seminārus Latvijas speciālajās skolās, 10 tikšanā
  3. atjaunot mājas lapas PKL sadaļu
  4. organizēt 2 dienu  noslēguma konferenci

Projekta rezultātā jaunieši būs izpratuši  ANO Konvenciju un spēs dot savu ieguldījumu tās iedzīvināšanā Latvijā, varēs  labāk paust savu viedokli un aizstāvēt savas tiesības ikdienas situācijās, mainot sabiedrības uzskatus par cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti.
Tiks stiprināta PKL kopumā un veicināta  tās sadarbība reģionu griezumā.
Tiks veicināta neformāla izglītība Latvijā.Projekta rezultāti:

• Sagatavots ANO Konvencijas paplašināts skaidrojums viegli uztveramā latviešu valodā. Materiāls iztulkots krievu valodā, ir publicēts CD formātā (120 eksemplāros), kā arī pieejams biedrības mājas lapā;
• Sagatavota un papildināta informācija par ANO Konvenciju biedrības mājas lapā internetā;
• Noorganizēti un novadīti 18 trīs dienu semināri par ANO Konvenciju. Semināros dažādās Latvijas pilsētās kopsummā piedalījās 218 dalībnieki. Pirmo divu semināru norises laikā Rīgā tika izveidotas dalībnieku reģionālās darba grupas;
• Novadīti deviņi vienas dienas semināri Latvijas speciālajās skolās, kurus apmeklēja 174 skolnieki ar intelektuālo invaliditāti un 49 skolotāji. Gatavojoties semināriem, reģionalājās darba grupās (divas dienas) tika izstrādātas semināru prezentācijas, kā arī veikta cita sagatavošanās semināriem;
• Novadītas 11 tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem visos Latvijas reģionos ar nolūku apspriest aspektus, kas veicinātu mērķa grupas pārstāvju iekļaušanos vietējo kopienu dzīvē. Tikšanās tika sagatavotas reģionālo darba grupu divu dienu semināros, kuru ietvaros tika izstrādātas prezentācijas, kā arī izvēlēti pašvaldību pārstāvji, ar kuriem apspriest aktuālos jautājumus;
• Norisinājusies divu dienu noslēguma konference. Pirmajā sagatavošanās dienā piedalījās 29 jaunieši – ANO Konvencijas eksperti (ar 12 atbalsta personām), otrajā konferences dienā bija 60 dalībnieki;
• Projekta rezultātā mērķa grupas pārstāvji ir ieguvuši padziļinātu informāciju par ,,ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām", tika veicināta Pašaizstāvības grupu darbība un notikusi jaunu grupu nodibināšana (Valmierā un Ilūkstē), izveidots jauniešu sadarbības tīkls, kā arī uzsākts dialogs ar pašvaldībām.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 20600.35 LVL / 29 311.66 EUR
Izlietotais finansējums: 19 312,11 LVL LVL / 27 478.66 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-111
Projekta īstenotājs: biedrība ""Saule", organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Rīgas reģions, Rīgas pilsēta, Rīgas reģions, Allaži, Siguldas novads, Rīgas reģions, Ropaži, Ropažu novads, Rīgas reģions, Ogres pilsēta, Rīgas reģions, Jūrmalas pilsēta, Zemgales reģions, Jelgavas pilsēta, Zemgales reģions, Jelgavas novads, Vilces pagasts, Latgales reģions, Jēkabpils pilsēta, Latgales reģions, Līvāni, Latgales reģions, Daugavpils, Kurzemes reģions, Liepājas pilsēta, Kurzemes reģions Grobiņas novads, Grobiņa, Vidzemes reģions, Rūjienas novads, Jeru pagasts
Juridiskā adrese: Ventspils iela, 29, Rīga, LV-1002
Telefons: 29645509, 67617609
Fakss: 67624866
E-pasts:
WWW adrese: http://www.saule-rb.lv