Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Veselības universitāte senioriem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir Jelgavas pensionāru biedrības kapacitātes stiprināšana, veicinot mūžizglītības attīstību veselības uzturēšanas un saglabāšanas jomā senioriem, popularizējot veselīgu dzīves veidu un aktīvu novecošanu, tādejādi sekmējot produktīvā dzīves ilguma pagarināšanu.
Apakšprojekta tiešais mērķis ir Veselības universitātes senioriem modeļa izveide un aprobācija.

Projekta mērķa grupa - Pirmspensijas un pensijas vecuma Jelgavas iedzīvotāji.
Projekta īstenošanas vieta - Jelgavas pilsēta.
Projekta gaitā tiks īstenotas sekojošas galvenās aktivitātes:

1. Apakšprojekta administrēšana. Tiks nodrošināta apakšprojekta ieviešana, saskaņā plānotajām aktivitātēm, laika grafiku un plānotajām izmaksām.
2. Veselības universitātes senioriem modeļa izstrāde un aprobācija.

2. 1. apakšaktivitāte. Neformālas izglītības programmas izstrāde. 
Tiks izstrādāts un aprobēts Veselības universitātes modelis senioriem., kura ietvaros paredzēts izstrādāt mērķa grupai neformālās izglītības programmu ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem”.
2.2. apakšaktivitāte. Neformālas izglītības programmas ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem” aprobācija.
Teorētiskos semināros senioriem populārā veidā izskaidros veselīga dzīves veida nozīmīgumu veselības saglabāšanā. pieskarsies vecuma posma fizioloģijas un psiholoģijas jautājumiem, analizēs ar vecumu saistītām izmaiņām orgānu sistēmās, kā to pieņemt un sadzīvot, kā pašam sev palīdzēt justies labāk bez medikamentiem, tādejādi ietaupot savu budžetu un samazinot apmeklējumu biežumu pie ārstiem. Iepazīstinās ar holistiskās medicīnas ārstēšanas iespējām Latvijā. Praktiskajās nodarbībās seniori apgūs praktiskas un pareizas fiziskas aktivitātes vingrošanā, nūjošanā, peldēšanā.
2.3. apakšaktivitāte. Brīvprātīgo multiplikatoru sagatavošana. Tiks sagatavoti 9 multiplikatori - brīvprātīgie turpmākam darbam senioru veselības atbalsta grupās.
2.4. apakšaktivitāte. Rokasgrāmatas ,,Veselības ābecīte senioriem” izstrāde,  izdošana un izplatīšana (500 eks.).

3. aktivitāte. Apakšprojekta publicitāte.

Noslēgumā tiks organizēta Zemgales reģionālā konference, kas iepazīstinās ar projekta rezultātiem, izplatīs rokasgrāmatu ,,Veselības ābecīte senioriem”.. Tā popularizējot projektā sasniegto visiem senioriem Zemgalē.

Plānotie rezultāti:

  1. Izstrādāta neformālās izglītības programma ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem
  2. Aprobēta neformālās izglītības programma ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem” - 120 senioriem īstenots 60 stundu teorētisko un 20 stundu praktisko nodarbību cikls.
  3. Apmācīti 9 multiplikatori darbam ar senioru auditoriju projekta ilgtspējas nodrošināšanai.
  4. Izveidotas 3 veselīgu ikdienas ieradumu izkopšanas grupas senioriem.
  5. Sagatavota, izdota un izplatīti 500 eksemplāros rokasgrāmata ,, Veselības ābecīte Senioriem”.
  6. Nodrošināta projekta publicitāte un pieredzes popularizēšana. (Informatīvie materiāli,rokasgrāmata, konference).

Apakšprojektu paredzēts īstenot laika periodā no 2011. gada 1.februāra līdz 2011. gada 30. novembrim.



Projekta rezultāti:

• Izstrādāta neformālās izglītības programma ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem". Programmas ilgums – 80 stundas, no kurām 60 stundas veltītas teorētiskām nodarbībām (Saskaņā ar sevi, Veselīgs uzturs, Ķermeņa veselība vecumā, Citāda dziedāšana) un 20 stundas praktiskām nodarbībām (veselīga vingrošana, tai dzi vingrošana, nūjošana, peldēšana). Izstrādāto programmu projekta ietvaros apguvušas divas senioru grupas (kopā 134 personas);
• Apgūstot 4 semināru-treniņu ciklu, apmācīti deviņi brīvprātīgie senioru veselības grupu vadītāji – multiplikatori, kuri pēc projekta ieviešanas turpinās sniegt informāciju un iesaistīt seniorus veselīgu dzīvesveidu uzturošās aktivitātēs;
• Izveidotas trīs veselības atbalsta grupas: (1) veselīgu ikdienas ieradumu izkopšanas grupa, (2) nūjošanas grupa un (3) peldēšanas grupa;
• Sagatavota un 500 eksemplāros izdota rokasgrāmata ,,Veselības ābecīte senioriem". Materiāls ir izplatīts projekta dalībniekiem, Zemgales reģiona pensionāru biedrībām un reģiona pašvaldību sociālā darba institūcijām;
• Noorganizēta noslēguma konference, kurā tika popularizēti projekta rezultāti (164 dalībnieki, no kuriem 47 bija Jelgavas un reģiona pašvaldību un pensionāru biedrību pārstāvji).

Mērķa grupa: Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions,Jelgava
Piešķirtais finansējums: 20900.00 LVL / 29 738.02 EUR
Izlietotais finansējums: 20 724,76 LVL LVL / 29 488.68 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-104
Projekta īstenotājs: biedrība "Jelgavas Pensionāru biedrība"
Sadarbības partneris: Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
Uzsākšanas datums: 01.02.2011.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Īstenošanas vieta: Jelgavas pilsēta
Juridiskā adrese: Pasta 44, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63012159, 29222737
Fakss: 63007033
E-pasts: