Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Sociālā atbalsta centra "Ģertrūde" izveide un uzturēšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta galvenais mērķis ir Sociālā atbalsta centra „Ģertrūde” izveide un darbības nodrošināšana, lai tajā īstenotu aktivitātes sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem un senioriem.
Apakšprojekta galvenā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam un seniori. Apakšprojekta atbalsta mērķa grupa ir citi bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie, kuru iesaiste apakšprojekta ietvaros īstenotajās aktivitātēs nepieciešama, lai veicinātu pilnvērtīgu galvenās mērķa grupas integrāciju sabiedrībā, tai veidojot sadraudzību, pavadot laiku, mācoties kopā ar cilvēkiem, kas nenāk no riska grupām.
Apakšprojekts tiks īstenots Sociālā atbalsta centrā „Ģertrūde”, Rīgā, Ģertrūdes ielā 8, kā arī ne mazāk kā 5 citās apdzīvotās vietās ārpus Rīgas.
Apakšprojekta galvenās aktivitātes un to plānotie rezultāti pēc Sociālā atbalsta centra „Ģertrūde” izveides ir:


1) aktivitātes bērniem un jauniešiem, piemēram:
o izveidota Jauniešu brīvā laika studija, kur jaunieši var lietderīgi pavadīt brīvo laiku;
o nodibināta „Jauniešu triecienvienība”, kuras ietvaros noorganizēti 20 pieredzes apmaiņas braucieni uz 5 pilsētām reģionos, lai palīdzētu uzsākt aktivitātes jauniešiem šajās pilsētās;
o noorganizēti 3 Jauniešu Alfa kursi, 3 pārgājieni, 2 nometnes;


2) ik nedēļu pabaroti 100 cilvēki tematisko pusdienu ietvaros;


3) līdz 18 cilvēku ik nedēļas, kas saņēmuši bezmaksas jurista, sociālā darbinieka vai psihologa konsultācijas;


4) regulāras aktivitātes senioriem interešu klubos, kuru ietvaros organizētas arī rokdarbu izstādes un galda spēļu sacensības;


5) izveidota funkcionāla virtuve maznodrošināto ēdināšanai.Результаты проекта:

• Izveidota Brīvā laika studija, kur jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Studija apvieno jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai, dod iespēju gūt praktiskās iemaņas aktivitāšu plānošanā un organizēšanā;
• 86 jaunieši izgājuši Alfa apmācību kursu, gūstot zināšanas par garīga rakstura jautājumiem, attīstot līderības spējas, komunikācijas prasmes, jaunieši apvienoti interešu grupās, popularizēts brīvprātīgais darbs un uzlabots jauniešu pašnovērtējums;
• Jauniešu triecienvienības veikušas 15 izbraukumus uz draudzēm ārpus Rīgas, kuros piedalījušies vairāk kā 70 dalībnieki, kā arī brīvprātīgo komanda 3-7 dalībnieku sastāvā;
• Noorganizēts divu tematisko darbnīcu (mūzikā un mākslā) darbs, notikuši seši izbraukumi pie jauniešiem ar garīgās attīstības vai uzvedības traucējumiem un bērniem no maznodrošinātām ģimenēm (kopā – 95 personas);
• Projekta ietvaros notikuši trīs pārgājieni (54 dalībnieki), organizētas divas nometnes dabā saskarsmes iemaņu apgūšanas veicināšanai (35 dalībnieki un 12 komandas jaunieši), 32 reizes norisinājušies jauniešu sadraudzības vakari (26 dalībnieki);
• Plašs aktivitāšu klāsts noorganizēts senioru socializācijas veicināšanai un aktīva dzīvesveida popularizēšanai – notikušas 28 sadraudzības pēcpusdienas (30 dalībnieki) un 40 interešu klubu sanākšanas, 158 seniori devušies četrās ekskursijās;
• Projekta ieviešanas laikā mērķa auditorija saņēmusi 388 jurista konsultācijas, 375 sociālā darbinieka konsultācijas un 380 psihologa konsultācijas;
• Tematisko pusdienu ietvaros izsniegtas 35 000 bezmaksas maltītes, ko organizēja 20 brīvprātīgie;
• Izstrādāta datu bāze, kas apkopo datus par aktivitātēs iesaistītajām personām, tādējādi nodrošinot veiksmīgāku mērķauditorijas sasniedzamību nākotnē;
• Projekta rezultātā uzlabotas mērķa grupas jauniešu patstāvīgas dzīves prasmes, ir palielināta viņu piekļuve lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējām, augusi viņu motivācija un pašnovērtējums, veicināts aktīvs un veselīgs dzīvesveids, kā arī radītas iespējas sadarbībai starp paaudzēm.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: reliģiska organizācija
Регионы: Rīgas reģions,Rīga
предоставил финансирование: 80100.00 LVL / 113 972.03 EUR
Освоенное финансирование: 76 807,73LVL LVL / 109 287.55 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-97
Исполнитель проекта: reliģiska organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"
Партнер: Rīgas sociālais dienests; nodibinājums "Ģertrudes fonds"; nodibinājums "Campus fur Christus Schweiz"
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Rīga (un papildus aktivitātes dažādos reģionos, kas tiks precizēti apakšprojekta realizācijas sākumposmā)
Юридический адрес: Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
Tелефон: 29136397
Электронная почта:
www: http://www.gertrude.lv