Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. Optimāla modeļa izstrāde un prakse

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apakšprojekta mērķi:

  1. Izstrādāt un aprobēt optimālu darba ar ģimeni modeli vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācijā institūcijā.
  2. Mazināt vardarbību ģimenē, veicot vardarbībā ģimenē cietušo bērnu un jauniešu rehabilitāciju institūcijā kopā ar ģimeni

Apakšprojekts tiks realizēts Siguldas novadā, Allažu pagastā, Allažos.
Veicot mērķtiecīgu darbu ar vardarbībā cietušiem bērniem un jauniešiem kopā ar viņu ģimenēm, tiks mazinātas vardarbības negatīvās sekas, īstenotas aktivitātes ģimenes saliedēšanai, sniegtas speciālistu konsultācijas un nodrošināts patstāvīgais darbs.
Šāda darba modeļa izveidošanai un attīstīšanai tiks piesaistīti Latvijā atzīti eksperti un supervizori. Vienlaikus pilnveidosies rehabilitācijas darbā iesaistītā personāla profesionālās kompetences. Par projekta rezultātiem tiks sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos, mājas lapā un seminārā profesionāļiem.
Mērķu sasniegšana mazinās sociālās atstumtības risku vardarbībā cietušiem bērniem un jauniešiem, uzlabos viņu dzīves kvalitāti. Izstrādātais un aprobētais rehabilitācijas darba modelis tiks piedāvāts valsts finansēto rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai.Projekta rezultāti:

• Izstrādāts un aprobēts rehabilitācijas darba ar ģimeni modelis. Aprobācijas procesa laikā speciālistu darba grupa regulāri apsprieda metodes ieviešanas gaitu un veica nepieciešamās izmaiņas (piecas tikšanās), personāls tikās iknedēļas sanāksmēs (60 tikšanās);
• Modeļa ietvaros 30 vardarbībā cietušie bērni un jaunieši saņēma 30 dienu rehabilitācijas pakalpojumu;
• Rehabilitācijas laikā 30 bērnu un jauniešu ģimenēs tika realizēti saliedēšanas pasākumi – izdzīvošanas pārgājieni pēc projekta ietvaros izstrādātas programmas, pastaigas ar uzdevumiem (30 ievadnodarbības, 90 pastaigas), radošās darbnīcas (180 nodarbības), ģimenes locekļu kopīga laika pavadīšana (30 ievadnodarbības);
• Sniegtas 180 individuālās psihologa konsultācijas bērniem un jauniešiem, 150 ģimenes konsultācijas, 360 individuālās sociālā darbinieka konsultācijas un 180 konsultācijas ģimenē;
• Atkarībā no situācijas katram bērnam un ģimenei tikai uzdots pastāvīgais darbs – piemēram, literatūras studijas, ģimenes budžeta plānošana, u.c. Īpaša uzmanība tika veltīta emocionālās paškontroles līmeņa paaugstināšanai biofeedback (bioloģiskā atgriezeniskā saite) treniņos. Kopā notikušas 240 stundas pastāvīgā darba un noorganizētas 960 stundu biofeedback sesijas;
• Sagatavoti psihologa un sociālā darbinieka slēdzieni par rehabilitācijas darbu ar 30 bērniem un jauniešiem;
• Projekta materiāli ir apkopoti CD formātā (40 eksemplāros).

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 79764.39 LVL / 113 494.50 EUR
Izlietotais finansējums: 78 980,24 LVL LVL / 112 378.76 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-166
Projekta īstenotājs: nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"
Sadarbības partneris: nodibinājums „Centrs Dardedze”, nodibinājums „Latvijas bērnu fonds”
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Rīgas reģions, Siguldas novads, Allažu pagasts, Allaži
Juridiskā adrese: „Austrumi”, Siguldas novads, Allaži, LV - 2154
Telefons: 26818926
Fakss: 67970813
E-pasts: