Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Skaties tālāk!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Projekta „Skaties tālāk!” mērķis ir 12 mēnešu laikā uzlabot dzīves kvalitāti 200 bērniem un jauniešiem, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības un nabadzības riskiem Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos, paaugstinot šo jauniešu līdzdalības prasmes un dodot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un vietējās pašvaldības (pilsēta, novads) attīstībā.
Projekta mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar zemu līdzdalības līmeni un nabadzības risku no ģeogrāfiski attālākiem un mazāk attīstītiem Latvijas reģioniem.
Projekta galvenās aktivitātes ir:

  • apmācība partneriem un citu iesaistīto pušu pārstāvjiem par darbu ar jauniešiem ar zemu līdzdalības līmeni, kā arī jauniešu līdzdalības iespējām un metodēm Latvijā
  • Līdzdalības metodes „kafija ar politiķiem” pasākumi
  • Līdzdalības metodes „bērnu paneļi” pasākumi
  • Līdzdalības seminārs „Man ir ko teikt!”
  • Pieredzes apmaiņas vizīte Šveicē
  • Līdzdalības metodiskā materiāla izstrāde
  • Projekta noslēguma konference

Projekta rezultāti iekļauj paaugstinātu zināšanu, pieredzes, prasmju, motivācijas un iedrošinājuma līmeni mērķgrupai, kā arī paaugstinātu motivāciju citām organizācijām un institūcijām strādāt ar mērķgrupu un tai aktuāliem jautājumiem, īpaši līdzdalības jomā.Projekta rezultāti:

• Notikusi 21 diskusija "Kafija ar politiķiem" (kopējais dalībnieku skaits – 550, no kuriem 350 jaunieši, 120 politiķi un lēmumu pieņēmēji un 90 partnerorganizāciju pārstāvji). Biežāk uzdotie jautājumi saistījās ar jauniešu nodarbinātību, izklaidi un brīvā laika pavadīšanas iespējām, līdzdalību un izglītību;
• Notikušas 16 diskusijas „Saldējums ar lielajiem" dažādās Latvijas pašvaldībās (kopējais dalībnieku skaits – 460, no kuriem 340 bērni, 40 lēmumu pieņēmēji un 80 partnerorganizāciju pārstāvji). Visbiežāk diskutētie jautājumi šajos pasākumos: lēmumu pieņēmēju pienākumi un darbs, infrastruktūras attīstība pašvaldībā, nodarbinātība, ekonomiskā situācija pašvaldībā un valstī;
• Notikusi septiņu dienu nometne – līdzdalības seminārs „Man ir ko teikt!", kur 30 jaunieši no dažādām Latvijas pašvaldībām ieguvuši zināšanas par līdzdalības jautājumiem un prasmes līdzdalības metožu pielietošanā;
• Septiņi projekta pārstāvji piedalījušies piecu dienu pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē, kur gūta pieredze par jauniešu līdzdalības un iesaistīšanas jautājumiem, darbu ar jauniešiem ar sociālās atstumtības un nabadzības riskiem, kā arī par dialoga veidošanu starp bērniem un jauniešiem un vietējo pašvaldību;
• Izstrādāta rokasgrāmata bērnu un jauniešu līdzdalības veicinātājiem "Mums ir ko teikt!". Metodiskais materiāls sniedz dziļāku ieskatu līdzdalības būtībā, detalizēti izklāsta līdzdalības veicināšanas metožu ,,Kafija ar politiķiem" un ,,Saldējums ar lielajiem" pielietojumu, kā arī sniedz ieskatu par to, kur meklēt papildus informāciju un finansiālu atbalstu līdzdalības veicināšanas pasākumu organizēšanai. Rokasgrāmata pieejama elektroniski www.nextyouth.lv, kā arī izdota 1000 eksemplāros;
• Projekta noslēgumā notikusi konference ,,Mums ir ko teikt!" (64 dalībnieki – jaunieši, NVO un pašvaldību iestāžu pārstāvji), kurā prezentēti projekta rezultāti;
• Dalība diskusijās un citās projekta aktivitātēs ir nodrošinājusi projekta mērķa grupai iespēju gūt līdzdalības pieredzi, mācīties uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un īstenot savas idejas.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 30109.35 LVL / 42 841.75 EUR
Izlietotais finansējums: 28 451,10 LVL LVL / 40 482.27 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-130
Projekta īstenotājs: biedrība "NEXT"
Sadarbības partneris: Aizputes novada dome, biedrība "Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca"", biedrība "Verein Pro Aizpute/Pro Aizpute Society"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Aizputes novads, Talsu novads, Saldus novads, Ogres reģions, Baldone, Gulbene, Balvi, Alūksne, Švarcenbaha
Juridiskā adrese: Katoļu iela 5, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons: 22382139; 26414822
E-pasts:
WWW adrese: http://www.nextyouth.org