eea_sif_logo


Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir stiprināt nacionālo kultūras biedrību darbības kapacitāti Jelgavā, sniedzot iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī uzlabojot materiāli-tehnisko bāzi. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- pilnveidot materiāltehnisko bāzi (iegādājoties apskaņošanas aparatūru);
- izgatavot brošūras un atstarotājus ar apdruku;
- rīkot latviešu valodu kursus;
- organizēt kultūras menedžmenta apmācību programmu (ar ievirzi pasākumu organizēšanā).

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- 10 biedrību un pašdarbības kolektīvu vadītāji apmācīti menedžmenta kursos (30 st.).
- 40 mazākumtautību pārstāvji (t.sk. biedrības biedri) apmācīti latviešu valodas kursos (64 st.).
- Iegādāta materiāli tehniskā bāze (apskaņošanas tehnika, TV, diktofons, perforācijas un iesiešanas tehnika), kuru var izmantot 360 Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas biedri.
- Izgatavoti 1000 atstarotāji ar biedrības simboliku un mājas lapas adresi.
- Izdoti bukleti par organizāciju (1000 eks.).
- Veikti publicitātes pasākumi (ievietotas ziņas laikrakstos "Zemgales ziņas", "Novaja Gazeta" un Jelgavas Vēstnesis", kā arī portālā www.jelgava.lv.).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 11781.19 LVL / 16 763.12 EUR
Izlietotais grants: 10395.41 LVL / 14 791.34 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/1-5/01
Projekta īstenotājs: Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 28.02.2010.
Telefons: 29127726
Fakss: 63023409
WWW adrese: http://sib.jelgava.lv/index.php?id=2
Statuss: Pabeigts