esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


2.atlase

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"
Search projects
Date of issue: 19.05.2011.
Date of submission: 30.06.2011. 17:00
Funding: 825667.00

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Otrā atklātā projektu iesniegumu atlase

Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 19.maijā izsludinājis otro atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Otrajā atlasē pieejamais finansējums ir 825 667 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 30.jūnijs

Semināru prezentācijas (PDF):

Projects: 39 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Latvijas Lauku forums”Biedrības „Latvijas Lauku forums” administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā
2.Biedrība "Ūdenszīmes"Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku!”
3.Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā
4.Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” kapacitātes stiprināšana līdzdalībai sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti plānošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesos
5.Biedrība "Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība"Biedrības „Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (Tukuma NVOA) kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība
6.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana
7.Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos
8.Latvijas Ārstu BiedrībaLatvijas Ārstu biedrības administratīvās kapacitātes uzlabošana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un publiskā pakalpojuma sniegšanā veselības aprūpes jomā
9.Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"„Papardes zieds” un partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām saistīto lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī
10.Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"Administratīvās kapacitātes stiprināšana vardarbībā cietušo bērnu un ģimeņu rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā
11.Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”Līdzdalība - labākas valsts politikas veidotājs
12.Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana bērnu veselības aprūpes, pacientu tiesību un interešu aizstāvībai
13.Resursu centrs sievietēm „Marta”Sievietes un bērna drošība – Latvijas dzīvotspējas pamats
14.Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana
15.Biedrība „Latvijas Mazpulki”Latvijas Mazpulku attīstības gads
16.Biedrība "Creativus"Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana
17.Biedrība „Zemes draugi”NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā
18.Latvijas automoto biedrībaLatvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai
19.Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”LSA kapacitātes stiprināšana aktīvākai līdzdalībai valsts politikai sociālajā attīstībā
20.Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai
21.Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē
22.Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībaBērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana
23.Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija”Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā
24.Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds”NVO kapacitātes stiprināšana veicinot sociālo uzņēmējdarbību Latvijā
25.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm
26.Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Mēs Kurzemei
27.Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana
28.Biedrība „Jūrmalas Uzņēmēju biedrība”Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai
29.Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā
30.Saldus rajona attīstības biedrībaSaldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana
31.Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.
32.Biedrība "Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība"NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā
33.Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"Jauna un inovatīva tūrisma pakalpojuma attīstīšana Kurzemē
34.Biedrība "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija"NVO līdzdalības uzlabošana lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanas nozarē
35.Biedrība "Rēzeknes uzņēmēju biedrība"Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā
36.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana
37.Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” administratīvās kapacitātes stiprināšana
38.Bāreņu biedrība "Saules bērni"Valsts, tie esam mēs!
39.Biedrība "Rūjienas senioru māja"Atbalsts senioriem šodien ir rūpes par mūsu rītdienu