Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Apakšprojektu iesniegumu atklātais konkurss grantu shēmā "NVO fonds"

Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"
Поиск проектов

Sabiedrības integrācijas fonds 2010.gada 6.aprīlī izsludināja apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu nevalstisko organizāciju apakšprojektiem, kuru mērķa grupa ir pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki un/vai sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši un kuri tiks īstenoti ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu.

Grantu shēmas vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.

Noteiktajā termiņā – līdz 2010.gada 13.maijam - tika saņemti 455 apakšprojektu iesniegumi (272 mikroprojekti un 183 makroprojekti).

Projektu iesniegumu I daļas vērtēšanas rezultātā, saskaņā ar 23.03.2010. MK noteikumu Nr. 286 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 53.punktu, kurš paredz, ka tālākai vērtēšanai tiek virzīti apakšprojektu iesniegumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu, vienlaikus ņemot vērā, ka tajos pieprasītais finansējums nedrīkst pārsniegt pieejamo finansējumu vairāk kā trīs reizes, II kārtai tiek virzīti 120 apakšprojektu iesniegumi (72 mikroprojekti un 48 makroprojekti).

2010.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.286 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” (informācijai)

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojekta īstenošanas līgums (informācijai).

Lai apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties ar izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem apakšprojekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un projektu iesniegumu vērtēšanai:

Biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu kopsavilkums

Nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumenti:

Informatīvie materiāli

Informatīvais apskats „Pensionāri Latvijā”

Informatīvo semināru norises laiks un vieta: Daugavpils- 2010.g. 13.aprīlī, Liepāja- 15.aprīlī un Rīga- 19.aprīlī.

Проекты: 62 


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Jaunatnes darbinieku asociācija "Zelta tilts""RE:START
2.Nodibinājums „Baltijas Franšīzes Fonds”Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija
3.Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”Mūža atvasara
4.Biedrība „Bērnu un jaunatnes interešu centrs”Prasmes ceļā uz patstāvību
5.Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”Dodot gūtais neatņemams!
6.Biedrība „Zvannieku Mājas”Pusceļa māja
7.Biedrība "Cinītis"Mazs cinītis gāž lielu vezumu
8.Biedrība "Latgales vārti"Jauniešu iekļaušanās un līdzdalības aktivizēšana pilsoniskās sabiedrības attīstībai Rietumlatgales reģionā
9.Nodibinājums "Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds "Sakas novada pensionāru nodibinājums""Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm
10.Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""Koriģējošas pašpalīdzības grupas Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā. (Pašpalīdzības grupas - palīdzēsim viens otram!)
11.Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"Bērnu dienas centra "Mājas" radošā darbnīca
12.Nodibinājums "RAKUS Pacientu Ombuds"Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos
13.Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca"Lauku jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā līmenī un konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū un izglītības iestādēs "Zobrata akadēmija"
14.biedrība "Limbažu filcs"Kaldināsim veselību paši
15.biedrība "Sieviešu resursu centrs "Prieks""Paaudžu strops "Nāc un dari! Redzi, ka vari!"
16.biedrība "Sociālā līdzatbildība"Brīvprātīgais darbs kā jauniešu sociālās iekļaušanas instruments
17.biedrība "Klīnisko sociālo darbinieku asociācija"„Caur nodarbinatību līdz neatkarīgai dzīvei” – atbalsta (atbalstīta darba) pasakumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgas attīstības traucējumiem
18.biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Esi tas, kas vēlies būt!
19.biedrība "Latvijas Pašvaldības mācību centrs"Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās
20.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Jaunieši un seniori palīdz uzlabot dzīves kvalitāti Ziemeļkurzemē
21.reliģiskā organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma
22.biedrība "Liepājas Diabēta biedrība"Sabiedriski aktīva dzīvesveida veicināšana, izglītojot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu iesaistot seniorus un cukura diabēta pacientus sabiedriskajos procesos
23.biedrība "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija""Trušumīļu skola" nabadzības riskam pakļautiem bērniem, jauniešiem un senioriem truškopja aroda apgūšanai
24.biedrība "Latvijas bērniem ar kustības traucējumiem"Vasaras pēdiņas nākotnei
25.biedrība "Montessori ABC"Prieks kopā mācīties!
26.nodibinājums "Centrs "Dardedze""Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā
27.nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""Dzīves kvalitātes un motivācijas veicināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
28.biedrība "L.A.I."Esi vesels un aktīvs
29.biedrība "Vecāki Jūrmalai""Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs
30.biedrība ""Saule", organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem"Neatkarības dimensijas
31.biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!
32.biedrība "Jelgavas Pensionāru biedrība"Veselības universitāte senioriem
33.biedrība "OK Arona"Bērnu un senioru brīvais laiks kustībā
34.biedrība "Greblis"Jaunjelgavas novada un Seces pagasta jauniešu atbalsta projekts
35.reliģiska organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"Sociālā atbalsta centra "Ģertrūde" izveide un uzturēšana
36.biedrība "Attīstības centrs ģimenei"Kopienas centra izveide "Par bērniem draudzīgu Maskavas forštati"
37.biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība
38.nodibinājums "Centrs "Dardedze""Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē
39.biedrība "Sieviešu tiesību institūts"Senioru ceļš
40.biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Страницы: