eea-norway


Neizsīkstošs entuziasms un pacietība

2007.gada 23.martā izsludinātais pirmais "NVO fonda" programmas "NVO projektu programma" ietvaros Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) aktīvistiem bija kā pēdējais pamudinājums, lai īstenotu lielisku ideju.
"Visas no LOB izdalītajām putniem nozīmīgajām vietām ir iekļautas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tomēr praksē daudzās no tām notiek nelikumības, piemēram, nelegāla būvniecība, mežu ciršana, meliorācijas darbi, kas degradē putnu dzīves vidi. Ne vienmēr valsts vides inspektoru skaits ir pietiekams, lai šos faktus savlaicīgi konstatētu un novērstu," norāda projekta vadītājs Rolands Lebuss.
Ideja par plašākas sabiedrības iesaistīšanu putniem nozīmīgu vietu (PNV) uzraudzībā radās jau pirms vairākiem gadiem, taču to līdz šim nav izdevies pietiekami efektīvi īstenot. Iespējams, pat labi, ka tā. Jo "NVO projektu programmas ietvaros" saņemtais finansējums aptuveni 72 tūkstošu eiro (50 tūkstošu latu) apmērā projekta "Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā " ietvaros ļāvis paveikt daudz nozīmīgu un ilgtspējīgu lietu.
Projekta gaitā ir (1) izveidota un aprobēta apmācību programma vairāk nekā 40 PNV uzraugiem dažādās Latvijas vietās un izveidota metodika, kurā izskaidrots viss darbam nepieciešamais, sākot ar to, kā uzvesties, nokļūstot mežā un, jo īpaši, putniem nozīmīgās vietās, kā arī uzsākot putnu vērošanu, līdz binokļa lietošanas pamācībai, kritērijiem putnu atpazīšanai un detalizēti izstrādātām novērojumu lapām. Saņemtais atbalsts un uzņēmība sniegusi arī iespēju (2) sagatavot putnu balsu ierakstus, kas jau izdalīti visiem brīvprātīgajiem un satur 25 dažādu putnu sugu dziesmas. Kā trešā nozīmīgākā komponente jāmin izveidotā vietne informācijas apmaiņai par novērojumiem dabā - www.dabasdati.lv. Šobrīd vietne, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Dabas fondu, apkopo informāciju ne vien par putnu sugām, bet arī augiem, sēnēm, un dzīvniekiem tādejādi pretendējot uz plašāko sabiedrības iesaistes nodrošinātāja un atspoguļotāja statusu sabiedriskās vidrūpes jomā.

Attēls no www.dabasdati.lv sadaļas "Fotogalerija"
Apmācību programmas ietvaros tika veiktas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, nodrošinot nākamo PNV uzraugu pilnvērtīgu iepazīstināšanu ar turpmāk veicamajiem pienākumiem. Šobrīd brīvprātīgie uzraugi, kuriem jau pirms iesaistes projektā bija jāuzrāda pamatzināšanas putnu vērošanā, darbojas šādās Latvijas vietās: Aucē, Gulbenē, Jelgavā, Limbažos un Ventspilī. Taču kļūt par PNV uzraugu ir aicināti arī tie entuziasti, kuri apmācībās nav piedalījušies, tādejādi aptverot pēc iespējas vairāk putniem nozīmīgo vietu teritorijas. Projekts ir lielisks piemērs dažādu vecuma grupu integrācijai, spējai un vēlmei darboties kopēja mērķa vārdā, jo putnu aizsardzībā iesaistās gan skolēni, gan studenti, gan arī vecāka gada gājuma aktīvisti. Tie ir cilvēki, kuriem rūp apkārtējā vide un ir svarīga putnu un to dzīves vietu saglabāšana, un kuri ir gatavi veltīt savu brīvo laiku un enerģiju tā īstenošanai. Viens no uzraugiem, Ģirts Vilciņš, pamato savu izvēli iesaistīties projektā: "Mana vēlme aizsargāt Latvijas dabu ir stimuls to popularizēt arī citiem cilvēkiem, pamodinot arī viņos vēlmi darīt ko līdzīgu. Ieguvums ir neatsverams tieši to sugu aizsardzībai, kurām šobrīd ir apdraudētas vai ierobežotas iespējas ligzdot. Tā kā arī es esmu iesniedzis lūgumu kļūt par sabiedrisko vides inspektoru, tas man sniegs iespēju ne tikai konstatēt pārkāpumus, bet likumīgi administratīvi sodīt tos, kuri pārkāpj noteikumus un nodara kaitējumu dabai - īpaši aizsargājamā teritorijā." Uzraugu darbs ir pilnībā brīvprātīgs, netiek saņemta ne samaksa, ne transporta izdevumu vai iegādāto materiālu kompensācija, kas ir spilgts pilsoniskas sabiedrības piemērs. Kad Elvijam Kantānam no Gulbenes grupas tiek jautāts, vai tas nemazina entuziasmu un novērojumu biežumu, saņemu skaidru atbildi: "Nē, mani aizrauj putnu vērošana, gribu būt ornitologs un pētīt putnus. Uzraugos esmu pieteicies tādēļ, ka man netālu no mājām ir Sitas - Pededzes dabas liegums, kas ir putniem nozīmīga vieta, tur veicu dažādas uzskaites gan vienatnē, gan ar citiem profesionāliem ornitologiem."
Lai gan sākotnēji datu bāze bija plānota vien kā informācijas apmaiņa PNV uzraugiem un uzraugu grupām, tās izveide un darbība projekta gaitā izvērtusies par vienu no nozīmīgākajām un pavisam noteikti sabiedrībā visdzirdētākajām, redzētākajām un lietotajām projekta komponentēm. To izdevies panākt gan veiksmīgi sadarbojoties ar Latvijas Dabas fondu, gan ar papildu finansējuma piesaisti no Swedbank, kas ļāvis to paplašināt, iekļaujot informāciju arī par dzīvniekiem, spārēm, tauriņiem, augiem u.c. dzīvības formām. Ļoti nozīmīga un negaidīta ir arī entuziastu darbība - datu bāze tiek papildināta katru dienu, tajā jau reģistrējušies 592 lietotāji, bet novērojumu skaits sasniedzis 12 400 un turpina pieaugt. Datu bāzē var ne tikai izlasīt informāciju par konkrētu novērojumu, bet arī aplūkot tā novērošanas vietu un attēlu, dažkārt informāciju papildinot ar putna uzvedības raksturojumu. Par putnu sugām vien līdz 2009.gada 30.septembrim saņemti vairāk nekā 10 000 ziņojumu. Novērojumu vidū ir arī vairāki unikāli atklājumi, taču to atrašanās vieta, rūpējoties par īpaši aizsargājamo putnu sugu pārstāvju drošību un labklājību, plašākai publikai gan parādīta netiek. Visi ieraksti iespēju robežās tiek pārbaudīti. Gadījumos, kad ziņotājs piefiksējis atklājumu tikai fotogrāfijā, bet nespēj noteikt tā piederību konkrētai sugai, pārējie vērotāji un eksperti ir atsaucīgi un norāda uz to.


                  www.dabasdati.lv: Aktuālie novērojumi                                           www.dabasdati.lv: Jaunākās fotogrāfijas

Līdzīgas PVN uzraudzības sistēmas un apmācību programmas Latvijā vides aizsardzības jomā līdz šim nav izveidotas - konkrētais projekts ir sniedzis un turpina sniegt pieredzi, zināšanas un motivāciju izstrādāt līdzīgas sabiedrības iesaistes shēmas un apmācību programmas citās vides aizsardzības jomās.
Projekta laikā tika izvērsta plaša informācijas kampaņa, kuras ietvaros informācija publicēta vairākos lielākajos Latvijas laikrakstos, reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, vides žurnālos un LOB izdevumos, aptverot ļoti plašu interesentu loku. Tajā iesaistījušās pat veselas ģimenes - kāds piedalās kā šoferis, kāds ar tehnikas nodrošināšanu, kāds ar vērtīgām zināšanām par putniem vai likuma pārkāpumu konstatēšanu, kas tūlīt pat, sazinoties ar mežsargiem un citām atbildīgajām personām, tiek novērstas.
Projekts, veicinot dažādu sabiedrības grupu izpratni un zināšanas par savvaļas putnu daudzveidību, to aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā, ir uzskatāms par pierādījumu sabiedrības aktivitātei, vēlmei un spējai darboties vides aizsardzības jomā, izglītojoties un izglītojot citus. Arī Ģirts to apstiprina: "Ir prieks redzēt tos dabas draugus, kuriem rūp mūsu Latvijas daba un viss dzīvais tajā! Šis ir veids kā sniegt roku dabas izpētē un aizsardzībā!"

 

2009.gada oktobrī