Home > News > News archive > ESF news > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana ESF 1.5[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes otrajā atklātajā atlasē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka kopumā saņemti 228 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" otrās atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros, kas tika izsludināta š.g. 19.maijā. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija š.g. 30.jūnijs.

Apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātē projektu iesniedzēji un sadarbības partneri var būt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. Šīs organizācijas ir arī apakšaktivitātes mērķa grupa.

Projektu ietvaros pamatā tiks atbalstītas šādas darbības: līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sabiedriskā labuma darbības jomā; nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības sadarbības un attīstības sadarbības tīklos; nevalstisko organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem; inovatīvu pakalpojumu attīstīšana; informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Kopējais apakšaktivitātē plānotais finansējums ir 2 263 029 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 090 842 lati un privātais finansējums 172 187 lati. Otrajā atlasē pieejamais finansējums ir 825 667 lati. Kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšktivitātē ir no 1 000 līdz 25 000 latu, savu finansējumu nodrošinot vismaz 7,93 procentu apmērā no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Projekta īstenošanas laiks ir no trīs līdz 12 mēnešiem.

Projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultātus plānots apstiprināt š.g. septembrī.

Apakšaktivitātē plānots izsludināt vēl vienu atklāto projektu iesniegumu atlasi 2012.g. pavasarī.

Sīkāka informācija par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto apakšaktivitāti 1.5.2.2.2. atrodama šeit