Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina apakšproj[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina apakšprojektu konkursu NVO fonda programmās

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds 2008.gada 1.augustā ir izsludinājis apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu trijās NVO fonda programmās: "NVO darbības atbalsta programmā", "NVO kapacitātes stiprināšanas programmā" un "NVO projektu programmā", kuras tiks īstenotas ar Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem laika posmā no š.g. 5.augusta līdz 8.augustam rīko bezmaksas informatīvos seminārus par izsludinātajiem apakšprojektu iesniegumu konkursiem:

  • NVO fonda „NVO darbības atbalsta programma";
  • NVO fonda „NVO kapacitātes stiprināšanas programma";
  • NVO fonda „NVO projektu programma".

Informatīvie semināri notiks:

5.augustā
Bauskā
Bauskas rajona padomē, Uzvaras ielā 1, Lielā zālē, 3.stāvā
5.augustā
Alūksnē
Lauku tūrisma un atpūtas centrā "Jaunsētas"
6.augustā
Talsos
Talsu Tautas namā, Lielā ielā 19/21
6.augustā
Preiļos
Preiļu NVO atbalsts centrā, Kooperatīva ielā 6
8.augustā
Rīgā
Latvijas Universitātes centrālā ēkā, Mazā Aulā, Raiņa bulvārī 19

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752. Dalība semināros ir bez maksas.

 

Semināru programma:

11:00 - 12:30
NVO fonda „NVO darbības atbalsta programma";
NVO fonda „NVO kapacitātes stiprināšanas programma";
NVO fonda „NVO projektu programma":
- programmu mērķi;
- projektu iesniedzēji un partneri;
- pieejamais finansējums;
- atbalstāmās aktivitātes;
- projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība.
12:30 - 13:00
Kafijas pauze
13:00 - 14:00
Finanšu nosacījumi:
- attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;
- projekta budžets (piemērs);
- projekta finansēšanas kārtība.
14:00 - 14:45
Projekta iesnieguma sagatavošana (iesnieguma veidlapa, pievienojamie dokumenti), ieteikumi un tipiskākās kļūdas veidlapas aizpildīšanā
14:45 - 15:00
Jautājumi un atbildes

Grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas organizācijas, kuras vēlas saņemt finansējumu savas regulārās darbības nodrošināšanai turpmāko 3 gadu laikā, ja organizācijas līdz šim ir sekmīgi darbojušās pilsoniskās sabiedrības attīstībā un vēlas šo darbību turpināt. Lai varētu pretendēt uz finansējumu no šīs programmas, organizācijai ir jāiesniedz ilgtermiņa darbības plāns, kurā jāsniedz informācija, kā organizācija plāno strādāt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā, un detalizēta organizācijas darba programma pirmajam gadam. Ja iesniegumu apstiprina, katru turpmāko gadu organizācija sagatavo detalizētu savas organizācijas darba programmu un uz tās pamata saņem finansējumu organizācijas regulārās darbības nodrošināšanai. Darba programmas īstenošana ir priekšnosacījums, lai organizācijas regulārās darbības izdevumi tiktu atzīti par attiecināmiem. Šīs grantu shēmas ietvaros finansējumu darbības atbalstam var saņemt biedrības un nodibinājumi, kā arī sociālie partneri: darba devēju organizācijas un arodbiedrības. Partnerībā iesniegtie darbības atbalsta iesniegumi netiek atbalstīti. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas gūt atbalstu savai darbībai gan nacionāla mēroga, gan vietēja mēroga nevalstiskajām organizācijām, programmas ietvaros tiks organizēti divi atsevišķi apakškonkursi - viens nacionālā mēroga nevalstiskajām organizācijām, otrs - vietējā vai reģionālā mēroga nevalstiskajām organizācijām. Kopējais šajā konkursā pieejamais finansējums ir 337 003 EUR, no tiem 50% jeb 16850,50 EUR ir rezervēti nacionāla mēroga organizācijām un 50% jeb 16850,50 EUR - vietēja vai reģionālamēroga organizācijām. Finansējums vienai organizācijai ir no 9 600 līdz 24 000 EUR gadā, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Apakšprojektu iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 30.septembris plkst. 17:00.

Grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" mērķis ir stiprināt to nevalstisko organizāciju kapacitāti, kas strādā EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās. Šī grantu shēma paredzēta galvenokārt jaunām organizācijām, kā arī organizācijām, kas vēlas uzsākt savu darbību jaunā jomā. NVO kapacitātes stiprināšanas projekts ir vienreizējs aktivitāšu kopums (darbinieku un biedru apmācība, projektu attīstība, ko veic NVO darbinieki un biedri, līdzdalība citu organizāciju rīkotajos NVO attīstības pasākumos, NVO materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, telpu remonts, NVO darbam nepieciešamo telpu iegāde u.c.), kas būtiski palielina konkrētās nevalstiskās organizācijas kapacitāti turpmāk strādāt EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās. Apakšprojektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kā arī sociālie partneri: darba devēju organizācijas un arodbiedrības. Konkursa mērķis ir atbalstīt apakšprojekta iesniedzēja organizācijas kapacitātes stiprināšanu, tādēļ apakšprojektos var piedalīties arī partneri - citas nevalstiskās organizācijas, darba devēju organizācijas un arodbiedrības -, lai nodrošinātu savas pieredzes nodošanu apakšprojekta iesniedzējam. Partnerība ar donorvalstu - Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas - organizācijām ir īpaši atbalstāma. Kopējais pieejamais finansējums šajā konkursā ir 210 627 EUR. Finansējums vienam apakšprojektam ir no 5 000 līdz 30 000 EUR, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Apakšprojekta norises maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Apakšprojektu iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 30.septembris plkst. 17:00.

Grantu shēmas "NVO projektu programma" mērķis ir atbalstīt NVO darbību projektu jomā, finansējot NVO projektus EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās (vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi), cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, pārrobežu sadarbība, akadēmiskie pētījumi un tehniskā palīdzība). Apakšprojektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kā arī sociālie partneri: darba devēju organizācijas un arodbiedrības. Apakšprojektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerorganizācijām. Partneri var būt Latvijas un ārvalstu nevalstiskās organizācijas, vietējās un rajonu pašvaldības, vietējās un reģionālās attīstības aģentūras un plānošanas reģioni Latvijā, tiešās pārvaldes institūcijas un valsts dibinātās augstskolas. Partnerība ar donorvalstu - Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas - organizācijām ir īpaši atbalstāma. Kopējais šajā konkursā pieejamais finansējums ir 421 254 EUR, no tiem 50% jeb 210 627 EUR ir rezervēti organizācijām, kuru apakšprojektā pieprasītais finansējums ir no 8000 līdz 50 000 EUR un 50% jeb 210 627 EUR - organizācijām, kuru apakšprojektā pieprasītais finansējums ir no 50 000 līdz 100 000 EUR. Finansējums vienam apakšprojektam ir no 8 000 līdz 100 000 EUR, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Apakšprojekta norises maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus. Apakšprojektu iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 30.septembris plkst. 17:00.

Visās grantu shēmās apakšprojektu iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu līdzfinansējuma var veidot ieguldījums natūrā (iekārtu, materiālu vai telpu piešķīrums, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs), kas nepārsniedz 5% no budžetā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām.

Detalizētāka informācija par apakšprojektu konkursiem un apakšprojektu iesnieguma veidlapas pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Brīvības ielā 40-39, vai fonda interneta mājas lapā: http://www.sif.lv/projektu-konkursi/eez-un-norvegijas-finansu-instrumenti.