Печатать |

Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Pasniegta Sabiedrības Vienotības balva

Pasniegta Sabiedrības Vienotības balva

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Vakar, 16.decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā Sabiedrības integrācijas fonds pasniedza Sabiedrības Vienotības balvu par ieguldījumu integrācijas un iecietības procesu veicināšanā.

Galveno - Sabiedrības vienotības balvu un naudas prēmiju Ls 2000 - šogad saņēma biedrība "Dialogi.lv" - par sabiedrisko drosmi un ilglaicīgu un sistemātisku dialoga veicināšanu starp dažādām sabiedrības grupām. Balvu biedrībai pasniedza Latvijas 2008.gada Sabiedrības Vienotības balvas laureāts, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Arnolds Pavlins.

Biedrība darbojas piecus gadus un šajā laikā sevi ir pierādījusi kā aktīva savas misijas ieviesēja - tolerantas, iekļaujošas sabiedrības veidošana, mazākumgrupu interešu aizstāvība un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. Biedrība darbojas dažādu grupu interesēs un aizstāv gan mazākumtautību un imigrantu tiesības, gan sieviešu tiesības, gan invalīdu tiesības, iestājas pret diskrimināciju, neiecietību, ksenofobiju, rasismu, homofobiju un veicina daudzkultūru izglītības un sabiedrības attīstību Latvijā. Biedrība aktīvi īsteno projektus, kurus raksturo mērķu nozīmīgums, plaša mērķa auditorija, inovatīva pieeja, pēdējie nozīmīgākie no tiem: „Internets bez naida" - divu gadu aktivitātes, lai panāktu interneta telpas regulāciju un pašregulāciju naida runas apkarošanas jomā, četrus gadus tiešsaistē tiek uzturēta Tolerances bibliotēka Internetā, kas kļuvusi par nozīmīgu resursu sociālo zinātņu studentiem un mācībspēkiem, bet pats pirmais biedrības veikums - divvalodīgais portāls www.dialogi.lv, un tas ir kļuvis par izcilu modeli latviešu un krievu inteliģences diskusiju platformai. Biedrība aktīvi strādā arī ar imigrantu un bēgļu jautājumiem Latvijā.

Fonds piešķīra 5 balvas "Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā" un īpašu balvu balvu "Par ieguldījumu iecietības veicināšanā", kā arī naudas prēmijas naudas prēmijas 250 un 500 latu apmērā.

Tās saņēma:

Kaspars Arhipovs ir pamatskolas skolotājs, čigāns, kas māca dažādu tautību bērnus un paralēli tam aizstāv un māca citiem čigāniem aizstāvēt pašiem sevi. Viņš ir aktīvs un kompetents čigānu kultūras popularizētājs. K. Arhipovs ir izveidojis un četrus gadus vada biedrību "Sabiles novada nacionālais kultūras centrs" un popularizējis tā darbības jomas: izglītība, kultūra, māksla, mūzika, tūrisms, sports, brīvais laiks kā čigānu bērniem, tā sadraudzības dienas ar citu tautību bērniem. 6 gadus vadījis čigānu ansambli Taboras Romance, lai piesaistītu un uzturētu radošu attieksmi čigānu jaunatnei, radītu un veicinātu labvēlīgu noskaņu starp čigāniem un citām tautībām Latvijā. K. Arhipova veikums ir raksturojams kā plaša Latvijas mēroga romu aktivitātes, kurā ir iesaistīsi dažāda vecuma, interešu un dalībnieku spektrs un dažādu kultūras jomu sniegumi.

Alternatīvās aprūpes centrs „ Žēlsirdības māja " 15 gadus nodarbojas ar jauniešu ar īpašam vajadzībām, bāreņu un invalīdu integrāciju sabiedrībā. Aprūpes centrs ir izstrādājis adoptācijas programmu jauniešiem ar garīgām un intelektuālās attīstības traucējumiem. Tas lielu uzmanību velta, lai jaunieši vieglāk apgūtu dzīves prasmes un var droši paši saimniekot laukos, naturālā saimniecībā, tādejādi nodrošinot sev iztiku. Tiek izveidoti ari citi alternatīvās aprūpes centri, tādejādi radot sadarbības tīklus sociālajā audzināšanā gan Ventspilī, gan Latvijā, gan citās valstīs. Tā ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas daudzus gadus integrē bērnu namu un specializēto internātskolu audzēkņus ar īpašām vajadzībām sabiedrībā. Cīnoties par viņu tiesībām, aizstāvot viņus un mācot dzīves gudrības, tiek panākts, ka jaunieši ar īpašām vajadzībām atgriežas mūsu vidū,  nedzīvo ilgstošās aprūpes institūcijās un ekonomē valsts budžetu.

Latvijas Bērnu fonds (turpmāk - LBF) darbojas jau 21 gadu visā Latvijas teritorijā. LBF ir izstrādājis četras darbības programmas: „Veselība", „Bāreņi", „Ģimene" un „Attīstība, sports, kultūra, talants". Šo programmu ietvaros LBF izstrādā un īsteno dažādus lielākus un mazākus projektus, kuru ietvaros tiek sniegta praktiska palīdzība bērnu grupām, bāreņiem, bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā vai ir smagi slimi, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst līdzekļu sava talanta attīstībai. LBF darbības rezultātā viņu organizētajās vasaras nometnēs bērniem ar īpašām vajadzībām piedalījušies vairāk nekā 4000 bērnu no visas Latvijas, 350 bērni un ģimenes ar Latvijas Bērnu fonda palīdzību ir saņēmuši nepieciešamo palīdzību ārstēšanas vajadzībām, 500 ģimenes ir saņēmušas stipendijas, kas dod iespēju to bērniem attīstīt savus talantus. Īpaša nozīme tiek pievērsta vardarbības izskaušanai pret bērniem visās tās izpausmes formās - fiziskā, seksuālā, emocionālā un bērna atstāšana novārtā.

Mārīte Zariņa ir viena no invalīdu biedrības "NEMA" dibinātājām un kopš 2006.gada arī valdes priekšsēdētāja, Neskatoties uz to, ka Mārīte ir 2. grupas invalīde un 5 bērnu mamma, viņa spēj nesavtīgi ziedot savu brīvo laiku un aktīvi darbojas sabiedrības integrācijas jomā. M.Zariņa ir „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijas "Sustento" biedre, sieviešu pulciņa „Vakarēšana Dagdā" iniciatore un vadītāja, kā brīvprātīgā organizē un vada radošās darbnīcas, organizē labdarības pasākumus. M.Zariņas vadītajās darbnīcās invalīdi apgūst jaunas prasmes, kas ļauj viņiem pašapliecināties, ar saviem darbiem biedrība ir piedalījusies dažādās izstādēs Rīgā, Viļānos, Preiļos, Dagdā. M.Zariņa piesaista citas organizācijas un organizē seminārus par dažādām tēmām. 2009.gadā organizējusi bērnu ar īpašām vajadzībām nometni. No šā gada vasaras vidus regulāri katru nedēļu notiek Iecietības veicināšanas diena, kur Dagdas bērnu un jauniešu centrā sanāk bērni, jaunieši invalīdi kopā ar citiem bērniem pavada brīvo laiku kopējās aktivitātēs.

Jānis Bergs ikdienā ir apsargs, taču sabiedriskā kārtā viņš ir Latvijas jaunākā orientēšanās sporta paveida - Orientēšanās taku distancē (OTD) aizsācējs, šī sporta veida karšu zīmētājs, distanču plānotājs, sacensību tiesnesis un visādā veidā popularizētājs, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem būtu pieejamas pilnvērtīgas orientēšanās sacensības un iespējas līdzvērtīgi sacensties. J.Bergs ir izstrādājis metodiku kā pareizi dabā izlikt distances, kas atbilstu paraolimpiskajiem dalībniekiem. Šogad apritējuši 10 gadi, kopš J.Bergs sāka ieviest Latvijā, starptautiski atzīto orientēšanās sporta paveidu - orientēšanās taku distancē. Pateicoties J.Berga entuziasmam, OTD sacensībās piedalās arvien vairāk jaunu dalībnieku gan paraolimpiskā, gan atklātā grupā. 2009. gada Latvijas Orientēšanās taku distancē Kausa kopvērtējumā pirmo trijnieku izcīnījuši divi paraolimpiskie dalībnieki. Šī sporta veida attīstība ir pacēlusi invalīdu sportu citā līmenī gan Latvijā, gan starptautiskajā arēnā.

T.Zitcere ir bioloģijas skolotāja, pētniece un biedrības "Latvijas dialogi" dibinātāja un izpilddirektore, kura paralēli savam tiešajam darbam skolā, savā brīvajā laikā izstrādā un īsteno dažādus projektus, kā arī veic ļoti nozīmīgus un sabiedrībā atzītus pētījumus. T.Zitcere aktīvi darbojusies, lai dotu iespēju maznodrošinātiem skolēniem un skolēniem no nelabvēlīgām ģimenēm attīstīties par labiem sabiedrības locekļiem un personībām. T.Zitcere veicot dažādus zinātniskos pētījumus, kuros tiek aktīvi iesaistīti jaunieši, ir pavērusi vēsturniekiem un zinātniekiem dažas jaunas vēstures lappuses, kas ir novērtētas un tiek ņemtas vērā gan Valsts prezidenta Vēsturnieku komisijā, gan Latvijas Zinātņu akadēmijā, gan citās institūcijās, piemēram, viņa kopā ar skolēniem ir izveidojusi pirmo kara upuru Rīgā sarakstu un Rīgas holokausta upuru sarakstu, izpētītas vairāk nekā 65 000 miršanas apliecības. Gan Krievijas vēstniecība, gan Izraēla ir augsti novērtējusi šo ieguldījumu, kur latviešu skolotāja un latviešu skolēni pētījuši citu tautību pārstāvju likteņus Latvijā. Viņas darbi pamanīti un novērtēti ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Balva tiek pasniegta kopš 2002.gada, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota žūrija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem Sabiedrības integrācijas fonda padome.

Sabiedrības integrācijas fonds pateicas Fridriha Eberta fondam par sadarbību Balvas pasniegšanas ceremonijas organizēšanā.

svb

No kreisās: Jānis Bergs, Mārīte Zariņa, Kaspars Arhipovs, Tamāra Zitcere, biedrības "Dialogi.lv" pārstāve Anna Stroja, Alternatīvās aprūpes centra "Žēlsirdības māja" vadītāja Tatjana Bražnika, Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš un projektu vadītāja Veronika Ļemeševska

 


Дата печати: 21.06.21