esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā, veicinot uz zināšanām balstīta sadarbības modeļa izveidi starp biedrību un rīcībpolitikas plānotājiem. Projekta tiešā mērķagrupa ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedri. Projektu īstenos biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, laika periodā no 09.2010., līdz 08.2011. Projekta īstenošanas laikā tiks veikta esošo ilgtermiņa un politikas plānošanas dokumentu apkopošana un analīze sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā, izstrādāts ziņojums, iniciēta un nostabilizēta sadarbība ar lēmumu pieņēmējiem un politikas plānotājiem, izveidota mājas lapa, kas kalpos kā ilgtspējīga informatīvā vide, izstrādāta sadarbības stratēģija, noorganizēta diskusija ar politikas veidotājiem, biedri būs guvuši zināšanas un iemaņas līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta rezultātā biedrība būs aktivizējusi un nostabilizējusi līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, tai būs pietiekama kapacitāte, lai līdzdalība būtu kvalitatīva, uz zināšanām un faktiem balstīta.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis – nodrošināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā, veicinot uz zināšanā balstīta sadarbības modeļa izveidi starp biedrību un rīcībpolitikas plānotājiem, ir sasniegts pilnībā. Biedrības biedri projekta aktivitāšu īstenošanas laikā, īpaši veicot politikas plānošanas dokumentu sociālajā jomā apkopošanu un analīzi, ir guvuši pietiekami plašas zināšanas, lai turpmākā sadarbība ar politikas plānotājiem būtu uz zināšanām un faktiem balstīta. Projekta īstenošanas laikā tika veikta esošo ilgtermiņa un politikas plānošanas dokumentu apkopošana un analīze sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā, izstrādāts ziņojums, iniciēta un nostabilizēta sadarbība ar lēmumu pieņēmējiem un politikas plānotājiem, izveidota mājas lapa, kas kalpos kā ilgtspējīga informatīvā vide, izstrādāta darbības stratēģija, noorganizēta diskusija ar politikas veidotājiem, biedri guvuši zināšanas un iemaņas līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta mērķa sasniegšanu ir nodrošinājusi arī projekta ietvaros izveidotā informatīvā bāze – biedrības mājas lapa, kurā ir pieejama informācija par veikto plānošanas dokumentu analīzi un izstrādātās rekomendācijas, tā nodrošinot informācijas plūsmas regularitāti.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-28
Projekta kopējais finansējums: 26 497.32 EUR / 18 622.42 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 642.50 EUR / 17 318.85 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 854.82 EUR / 1 303.57 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 26 497.31 EUR / 18 622.42 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 642.51 EUR / 17 318.85 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 854.80 EUR / 1 303.56 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Robežu iela 6 - 1, Rīga, LV-1004
Telefons: 26176901
Fakss: 67970947
Statuss: Pabeigts