esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība ”Latvijas Arhitektu savienība” (LAS) realizē projektu, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā. Projekta mērķis ir izveidot regulējošo normatīvo aktu bāzi, kas paaugstinās LAS administratīvās sistēmas efektivitāti un piešķirs pastāvīgu pilnvarojumu veikt visas darbības, kas saistītas ar profesionālās prakses tiesību piešķiršanu, tās uzraudzību un speciālistu nepārtrauktu profesionālo attīstību, noteiks atbildību par kvalifikācijas piešķiršanu, kritēriju saglabāšanu, kvalifikācijas uzturēšanu un celšanu arhitektūras jomā. Projekta mērķgrupa ir Latvijā strādājošie, kvalificētie arhitekti. Projekta ietvaros tiks izstrādāts administratīvais modelis Latvijas arhitektu profesionālās darbības vides standartu pielāgošanai ES pastāvošajiem nozares standartiem. Projekta galvenās aktivitātes saistītas ar nepieciešamo normatīvo dokumentu izstrādi, ārvalstu prakses izpēti un pieredzes apmaiņu ar ES dalībvalstu partneriem. Projektu plānots īstenot 12 mēnešu laikā, no 2010.gada 1.decembra līdz 2011.gada 30.novembrim, Rīgas pilsētā.

Projekta rezultāti: Lai sasniegtu projekta mērķi, tika izstrādāta Latvijas Arhitektu savienības normatīvo dokumentu projektu pakete - Arhitektu savienības statūti, Arhitektu profesionālās darbības un ētikas kodekss, Arhitektu sertificēšanas un reģistrēšanas noteikumi, Arhitektu firmu un apvienību reģistrēšanas noteikumi, Arhitektu savienības nolikums par projektu konkursiem, Arhitektu savienības pakalpojumu cenrāža veidošanas principi, Arhitektu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi, Līgumu ar klientiem un apakšuzņēmējiem standartu formas noteikumi, Nozares profesionāļu tālākizglītības programmu veidošanas un īstenošanas kārtība. Lai rastu arhitektūras jomai Latvijā vispiemērotāko un efektīvāko normatīvo dokumentu izstrādi notika iepazīšanās ar līdzīgu problēmu risinājumu citās ES dalībvalstīs- notika pieredzes apmaiņas vizītes pie Ungārijas Arhitektu kameras un Ungārijas Arhitektu savienības biedriem. Lai nodrošinātu pēc iespējas plašākam arhitektu lokam iespēju iepazīties ar kolēģu pieredzi , tika uzaicināti lektori no Lietuvas Arhitektu kameras un Vācijas Tīringes zemes Arhitektu kameras uz Latviju. Projekta rezultātā ir izveidota regulējošo normatīvo aktu bāze, kas paaugstina LAS administratīvās sistēmas efektivitāti un piešķir pastāvīgu pilnvarojumu veikt visas darbības, kas saistītas ar profesionālās prakses tiesību piešķiršanu, tās uzraudzību un speciālistu nepārtrauktu profesionālo attīstību, nosaka atbildību par kvalifikācijas piešķiršanu, kritēriju saglabāšanu, kvalifikācijas uzturēšanu un celšanu arhitektūras jomā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-02-07
Projekta kopējais finansējums: 29 402.79 EUR / 20 664.40 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 27 344.61 EUR / 19 217.90 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 058.18 EUR / 1 446.50 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 29 402.78 EUR / 20 664.39 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 27 344.61 EUR / 19 217.90 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 058.17 EUR / 1 446.49 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.11.2011.
Juridiskā adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
Telefons: 67212802
Fakss: 67223902
Statuss: Pabeigts