Home

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Sociālā partnerība ir iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšanās politikas veidošanas procesos, lai panāktu konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu. Politiskās līdzdalības līmeni valstī raksturo divi rādītāji: iedzīvotāju piedalīšanās referendumos un vēlēšanās, kā arī iesaistīšanās politikas veidošanas procesos. Projektā tiks izglītoti NVO biedri Zemgales plānošanas reģionā, veicinot reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstinot sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, tādejādi tiks sasniegts 1.5.2.2. aktivitātes mērķis: „Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanā”. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu Zemgales plānošanas reģiona NVO līdzdalību valsts, plānošanas reģiona, pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.

Project results: Projekta ietvaros tika izstrādāta Sociālās partnerības programma Jelgavas nevalstiskajām organizācijām - programma veicinās Jelgavas pilsētas NVO sociālās partnerības principa (NVO-pašvaldība) nodrošināšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes un lēmuma pieņemšanas procesos. Tika noorganizēt trīs apmācību semināri (Jelgavā, Jēkabpilī, Aizkrauklē) sadarbības partneru biedriem un to darbiniekiem par iespējām iesaistīties visu līmeņu (valsts, reģiona, vietējais) normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas procesos. Latvijas Pilsoniskā Alianse projektā tika iesaistīta kā partneris, kas veica nepieciešamās konsultācijas sociālās partnerības tālākajām aktivitātēm, kas saistītas ar reģiona pārstāvniecību NVO un Ministru Kabineta sadarbības memoranda darbā. Projekta noslēgumā sagatavotas vēstules un veiktas pārrunas ar Zemgales NVO Centra partnerorganizācijām par pievienošanos NVO un MK sadarbības memorandam. Projekta rezultātā veicināta aktīva un kvalitatīva Zemgales plānošanas reģiona NVO līdzdalība valsts, plānošanas reģiona, pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Last change: 2012-01-09
ESF Funding: 19 492.23 EUR / 13 699.22 LVL;
  • ESF Funding: 18 127.79 EUR / 12 740.28 LVL;
  • ESF private funding: 1 364.44 EUR / 958.93 LVL;
Total ESF spent: 19 492.23 EUR / 13 699.22 LVL;
  • ESF spent: 18 127.78 EUR / 12 740.28 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 364.45 EUR / 958.94 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/117
Project Promoter: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Partner(s): Biedrība „Aizkraukles rajona partnerība”,Biedrība „Jēkabpils NVO atbalsta centrs”,Biedrība „CARITAS”,Latvijas Pilsoniskā alianse,Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”
Start date of project: 01.10.2010.
Project finish date: 30.09.2011.
Legal address: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
Phone: 63021910, 29802373
Fax: 63021910
Status: Pabeigts