esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Sociālā partnerība ir iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšanās politikas veidošanas procesos, lai panāktu konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu. Politiskās līdzdalības līmeni valstī raksturo divi rādītāji: iedzīvotāju piedalīšanās referendumos un vēlēšanās, kā arī iesaistīšanās politikas veidošanas procesos. Projektā tiks izglītoti NVO biedri Zemgales plānošanas reģionā, veicinot reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstinot sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, tādejādi tiks sasniegts 1.5.2.2. aktivitātes mērķis: „Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanā”. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu Zemgales plānošanas reģiona NVO līdzdalību valsts, plānošanas reģiona, pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika izstrādāta Sociālās partnerības programma Jelgavas nevalstiskajām organizācijām - programma veicinās Jelgavas pilsētas NVO sociālās partnerības principa (NVO-pašvaldība) nodrošināšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes un lēmuma pieņemšanas procesos. Tika noorganizēt trīs apmācību semināri (Jelgavā, Jēkabpilī, Aizkrauklē) sadarbības partneru biedriem un to darbiniekiem par iespējām iesaistīties visu līmeņu (valsts, reģiona, vietējais) normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas procesos. Latvijas Pilsoniskā Alianse projektā tika iesaistīta kā partneris, kas veica nepieciešamās konsultācijas sociālās partnerības tālākajām aktivitātēm, kas saistītas ar reģiona pārstāvniecību NVO un Ministru Kabineta sadarbības memoranda darbā. Projekta noslēgumā sagatavotas vēstules un veiktas pārrunas ar Zemgales NVO Centra partnerorganizācijām par pievienošanos NVO un MK sadarbības memorandam. Projekta rezultātā veicināta aktīva un kvalitatīva Zemgales plānošanas reģiona NVO līdzdalība valsts, plānošanas reģiona, pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-09
Projekta kopējais finansējums: 19 492.23 EUR / 13 699.22 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 18 127.79 EUR / 12 740.28 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 364.44 EUR / 958.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 492.23 EUR / 13 699.22 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 18 127.78 EUR / 12 740.28 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 364.45 EUR / 958.94 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/117
Projekta īstenotājs: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Sadarbības partneris: Biedrība „Aizkraukles rajona partnerība”,Biedrība „Jēkabpils NVO atbalsta centrs”,Biedrība „CARITAS”,Latvijas Pilsoniskā alianse,Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 30.09.2011.
Juridiskā adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63021910, 29802373
Fakss: 63021910
Statuss: Pabeigts