esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Zināšanas un iespējas”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir: stiprināt iesniedzējorganizācijas un partnerorganizācijas kapacitāti iedzīvotāju interešu aizstāvībā, kā arī paplašināt abu organizāciju mērķauditorijas loku un dažādot auditorijai piedāvātās aktivitātes. Projekta galvenās aktivitātes: Organizāciju biedru apmācības; Projekta gala labuma saņēmēju auditorijas izpētes pasākumi; Informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana; Mājaslapas izveidošana partnerorganizācijai; Projekta publicitātes semināri Jēkabpils novadā; Projekta rezultātā tiek paaugstināts iesniedzējorganizācijas, partnerorganizācijas un trīs iesaistīto organizāciju biedru zināšanu līmenis, apzināta projekta gala labuma saņēmēju – cilvēku ar invaliditāti Jēkabpils novadā – situācija un vajadzības, kā arī izstrādāta koncepcija atbalsta pasākumiem, ko šiem cilvēkiem var sniegt nevalstiskās organizācijas. Izdots informatīvais materiāls „ Interešu aizstāvība cilvēkiem ar ierobežotām iespējām – fakti, risinājumi, iespējas”, izveidota mājaslapa partnerorganizācijai, noorganizēti divi projekta publicitātes semināri. Izveidota sadarbība starp galvaspilsētā strādājošu biedrību un Jēkabpils novada biedrībām, tādējādi dažādojot visu iesaistīto organizāciju darba metodes un paplašinot auditorijas loku.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - stiprināt iesniedzējorganizācijas un partnerorganizācijas kapacitāti iedzīvotāju interešu aizstāvības jomā, kā arī paplašināt abu organizāciju mērķauditorijas loku un dažādot mērķauditorijai piedāvātās aktivitātes, ir sasniegts. Notikušas 18 apmācību nodarbības interešu aizstāvībā, radošo pasākumu piedāvājuma veidošanā un organizēšanā, projektu izstrādē, organizāciju attīstībā un sadarbībā, resursu izmantošanā un sadarbībā ar citām organizācijām. Paplašinājies auditorijas loks gan Finansējuma saņēmējam - biedrībai "Ūdenszīmes", piesaistot cilvēkus ar invaliditāti, gan partnerorganizācijai - Rīgas invalīdu sporta klubam "Optimists", kuras loks paplašinājies ar cilvēkiem, kuru intereses saistītas ar tūrismu un radošajiem pasākumiem, kā arī - ar invalīdu ģimenes locekļiem. RISK "Optimists" ir piesaistīti vairāki biedri no Jēkabpils novada, kas noticis tieši projekta aktivitāšu rezultātā. Paplašināts organizāciju piedāvāto aktivitāšu saturs - RISK "Optimists" turpmākās darbības plānā ir iekļautas gan tūrisma, gan radošās aktivitātes, biedrības "Ūdenszīmes" turpmākās darbības plānā ir ietverta sadaļa, kas veltīta cilvēku ar invaliditāti piesaistei, kā arī - pieredzes apmaiņas braucienu organizācija un sadarbība ar NVO no citiem reģioniem. Projekta īstenošanas rezultātā paplašinājies abu organizāciju darbības ģeogrālais pārklājums - RISK "Optimists" darbības reģions ir paplašināts, iekļaujot tajā Jēkabpils, Krustpils, Ilūkstes un Aknīstes novadus. Tiek plānoti inovatīvi un kvalitatīvi pakalpojumi NVO mērķauditorijai, piemēram, biedrības "Ūdenszīmes" pakalpojumu klāstā ir jauninājums - cilvēkiem ar invaliditāti adresētas informācijas sniegšana, sadarbojoties ar novada Sociālo dienestu. RISK "Optimists" piedāvājumā ir iekļauti pieredzes apmaiņas un tūrisma braucieni, kā arī radošās aktivitātes, literārie pasākumi. Biedrības "Ūdenszīmes" darbības reģions ir paplašināts, vairāk akcentējot sadarbību ar organizācijām no Rīgas, kas darbojas visas Latvijas mērogā. Projekta ietvaros sagatavots un publicēts informatīvs buklets "Fakti.Risinājumi.Iespējas", kurā sniegta informācija par projektu, kā arī valsts, NVO un pašvaldību atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, motivējoši stāti par Jēkabpils novada cilvēkiem, īstenoti 2 publicitātes semināri un 1 projekta izvērtēšanas seminārs. Izveidota RISK "Optimists" mājaslapa www.riskoptimists, izstrādātas 2 koncepcijas abu iesaistīto biedrību darbības plāniem, sagatavotas un masu mēdijiem izsūtītas 12 preses relīzes, bijušas 5 publikācijas Jēkabpils novada laikrakstos.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-03-02
Projekta kopējais finansējums: 18 893.46 EUR / 13 278.40 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 570.92 EUR / 12 348.91 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 322.54 EUR / 929.49 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 18 893.47 EUR / 13 278.41 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 570.91 EUR / 12 348.91 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 322.56 EUR / 929.50 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122
Projekta īstenotājs: Biedrība „Ūdenszīmes”
Sadarbības partneris: Rīgas invalīdu sporta klubs „Optimists”
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Juridiskā adrese: „Mežmāras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229
Telefons: 29548967, 26167960
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts