esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: attīstot komunikatīvās saiknes uzņēmēju biedrību biedru vidū un veicinot pozitīvas sadarbības pieredzes pārnesi starp dažādu Latvijas reģionu un tuvākās pierobežas ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un līdzdalību valsts tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Projekta mērķa grupa ir triju nevalstisko organizāciju – biedrību „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS”” un „Ludzas amatnieks” – biedri. Projekta aktivitātes paredzētas no 2009. gada septembra līdz 2011. gada augustam. Projekta laikā tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Liepāju un Šauļiem (Lietuvā), apmācības par organizāciju pārvaldes un kontroles mehānismiem, par iekšējās komunikācijas programmu un interešu pārstāvību; pilnveidota interneta mājas lapa; parakstīts Ziemeļlatgales reģiona uzņēmēju biedrību memorands; parakstīti uzņēmēju biedrību sadarbības līgumi ar vietējām pašvaldībām.

Projekta rezultāti: Visi plānotie projekta rezultāti ir sasniegti. Projekta laikā tika 1) organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Liepāju (31 dalībnieks) un Šauļiem Lietuvā (31 dalībnieks); 2) apmācības par organizāciju pārvaldes un kontroles mehānismiem (30 dalībnieki), par iekšējās komunikācijas programmu un interešu pārstāvību (30 dalībnieki); 3) pilnveidota interneta mājas lapa www.reub.lv; 4) parakstīti 4 Ziemeļlatgales reģiona uzņēmēju biedrību sadarbības līgumi ar Balvu, Ludzas, Rēzeknes novadu un Rēzeknes pilsētas pašvaldībām; 5) parakstīts Ziemeļlatgales reģiona uzņēmēju biedrību memorands par līdzdalības un sociālās atbildības tradīciju veidošanu un stiprināšanu; 6) sniegta informācija par pievienošanos NVO un MK Sadarbības memorandam, kas būs iespējama tikai 2011.gada oktobrī; 7) noorganizēta konference „Uzņēmēju organizāciju loma uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā” (58 dalībnieki); 8) izdots projekta aktivitāšu apkopojums bukletā (100 eks.); 9) sagatavotas 6 preses relīzes, mājas lapā ievietots informatīvi izglītojošs materiāls, sagatavotas un novadu vietējos laikrakstos ievietotas publikācijas par projekta norisi un rezultātiem
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-25
Projekta kopējais finansējums: 19 077.13 EUR / 13 407.48 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 741.73 EUR / 12 468.96 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 335.40 EUR / 938.52 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 077.12 EUR / 13 407.48 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 741.73 EUR / 12 468.96 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 335.39 EUR / 938.52 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/136
Projekta īstenotājs: Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA"
Sadarbības partneris: Biedrība „Ludzas amatnieks”,,Biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS””
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas alejā 155, Rēzekne, LV-4604
Telefons: 29444334
Fakss: 64633423
Statuss: Pabeigts