esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas un ieviešanas procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība „brīvprātīgais.lv” īstenos projektu „NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas un ieviešanas procesā” ar mērķi stiprināt NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai līdzdarbībai politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un ieviešanas procesā brīvprātīgā darba jomā. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, vēl četras Latvijas reģionu NVO un to biedri un brīvprātīgie. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu šajā jomā. Labuma guvēji būs biedrības datubāzē reģistrētos 450 brīvprātīgie visā Latvijā, kā arī pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale). Plānotais īstenošanas laiks no 2010.gada septembra līdz 2011.gada augustam. Projekta galvenās aktivitātes ir esošās brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas uzraudzība, brīvprātīgā darba politikas izpēte pašvaldību līmenī, kas iekļauj biedrību kapacitātes celšanu, apmācību un līdzdalības resursu stiprināšanu. Kā politikas veidošanas un NVO līdzdalības veicināšanas resursu plānots attīstīt brīvprātīgā darba interaktīvo platformu, virtuālo bibliotēku, kā arī uzlabot brīvprātīgā darba datubāzes iespējas un izveidot vienotu brīvprātīgā darba modeli. Plānota iesaistīšanās Eiropas Brīvprātīgo centra sadarbības tīklā un Eiropas labās prakses apgūšana. Apmācībai par līdzdalību politikas procesos tiks īstenots Brīvprātīgā darba forums. Tāpat tiks īstenotas rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes projekta ietvaros. Projekta rezultātā tiks sagatavoti ziņojumi par politikas dokumentu īstenošanu, politikas ietekmes izvērtējums, stiprināta projekta ieviesēja un reģionālo NVO kapacitāte līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesā veicināšanai, izveidota interaktīva platforma mājas lapā diskusijām un konsultācijām par brīvprātīgā darba politikas un ieviešanas jautājumiem, izveidota virtuālā resursu krātuve, veikta datubāzes uzlabošana, biedrība ”brīvprātīgais.lv” būs kļuvusi par Eiropas Brīvprātīgo centra tīkla biedru, īstenotas aktivitātes tīkla mērķu sasniegšanai, apgūta Eiropas labā prakse, noticis Brīvprātīgā darba forums, izglītoti NVO biedri par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, sniegta informācija par NVO un MK sadarbības memorandu, izveidots vienots brīvprātīgā darba modelis, plašāka sabiedrība un ieinteresētās grupas informētas par projekta aktivitātēm un rezultātiem, un iespējām šo rezultātu izmantošanai. Darba programmā plānotās aktivitātes ir saistītas gan ar biedrības darbības ilgtermiņa mērķiem, gan ar biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem, līdz ar to darbība brīvprātīgā darba politikas attīstības jomā pēc projekta beigām tiks turpināta, jo īpaši efektīvi, ņemot vērā plānotos projekta rezultātus.

Projekta rezultāti: Mērķis stiprināt NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai līdzdarbībai politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un ieviešanas procesā brīvprātīgā darba jomā ir sasniegts. Radīta informatīvā bāze, izveidojot brīvprātīgā darba interaktīvo platformu internetā, kā arī virtuālo bibliotēku. Veikts darba ar mērķa grupām - informēta sabiedrība un NVO par brīvprātīgā darba iespējām. Veikto aktivitāšu skaits ir lielāks nekā plānotais. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar projektā iesaistītajiem reģionālajiem ekspertiem un NVO. Projekta īstenošana sakritusi ar Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, tādējādi augusi projekta aktivitāšu publicitāte. Projekta rezultātiem ir ietekme uz brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, stiprināta NVO un brīvprātīgo kapacitāte - darīta pieejama vispusīga informācija ar mājas lapas starpniecību, sniegtas konsultācijas, izplatīti materiāli par brīvprātīgo darbu un tā tiesisko regulējumu.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions,Kurzeme,Zemgale,Latgale,Vidzeme
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-25
Projekta kopējais finansējums: 35 004.67 EUR / 24 601.42 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 554.35 EUR / 22 879.33 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 450.32 EUR / 1 722.09 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 35 004.67 EUR / 24 601.42 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 554.35 EUR / 22 879.33 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 450.32 EUR / 1 722.09 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155
Projekta īstenotājs: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Ziedu iela 8-8, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons: 26010761
Fakss: 66002017
Statuss: Pabeigts