esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Darbojamies kopā – profesionāli, mērķtiecīgi un operatīvi!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt NVO ar zināšanām sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un ar darbības ilgtspēju. Projekta tiešā mērķa grupa ir NVO, kas sniedz publiskos pakalpojumus, netiešā - sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji. Projektā ir iesaistīti biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens”” un atlases kārtībā -12 NVO, kas sniedz primārās nepieciešamības sociālos pakalpojumus – silto ēdienu un naktsmājas. Projekts ilgst no 01.12.2010. līdz 30.06.2011. visā Latvijā. Galvenās aktivitātes ir teorētiskas un praktiskas apmācības, konsultācijas, pieredzes apmaiņas brauciens, organizāciju attīstības plānošana un finanšu piesaistes mehānismu apgūšana. Šobrīd Latvijā pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem pārsniedz piedāvājumu, kā arī ir nepieciešamība pēc to kvalitātes uzlabošanas, organizētas sadarbības starp pakalpojumu sniedzējiem, NVO attīstības plānošanas un ilgtspējas nodrošināšanas. Projektā rezultātā NVO iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas, nodrošina darbības ilgtspēju.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - nodrošināt nevalstiskās organizācijas (NVO) ar zināšanām sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu sociālo pakalpojumu attīstību NVO sektorā, tika sasniegts. Projekta tiešā mērķa grupa bija 13 NVO, kas sniedz primārās nepieciešamības sociālos pakalpojumus – silto ēdienu un naktsmājas. Projekta ietvaros tika sniegtas profesionālas apmācības zupas virtuves izveidošanā un nodrošināšanā saskaņā ar LR likumdošanu un ekonomisko situāciju valstī, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvāniem – biedrību „Baltā māja”, kas veicināja informācijas apmaiņu, palielināja organizāciju operatīvo rīcībspēju ikdienas darbā. Projekta mērķa grupai sniegtas juridiskās konsultācijas-lekcijas par juridiskās tehnikas jautājumiem, dokumentu noformēšanu un sagatavošanu, priekšlikumu iesniegšanas kārtību, Ministru kabineta noteikumu komentēšanu. Noorganizēti 6 apmācību semināri finanšu instrumentu apgūšanai un organizāciju attīstības plānošanai. Sniegta informācija par NVO un MK sadarbības memorandu. Projektam noslēdzoties, tika rīkots informatīvs seminārs par projekta rezultātiem un iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas stiprināja organizāciju savstarpējo sadarbību, viedokļu un pieredzes apmaiņu, nodrošinot veiksmīgas sadarbības iespējas gan valstiskajā, gan nevalstiskajā sektorā. Informācija par projektu ievietota finansējuma saņēmēja mājaslapā www.dzivibasediens.lv.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-12
Projekta kopējais finansējums: 17 976.33 EUR / 12 633.84 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 16 718.00 EUR / 11 749.48 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 258.33 EUR / 884.36 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 976.34 EUR / 12 633.84 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 718.01 EUR / 11 749.48 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 258.33 EUR / 884.36 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/172
Projekta īstenotājs: Biedrība „Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens”
Uzsākšanas datums: 01.12.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 56, Rīga, LV-1011
Telefons: 29551347
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts