esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Papardes zieds” un partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām saistīto lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRVT) jomā strādājošo NVO spēju kvalitatīvi ietekmēt politikas plānošanas procesu. Projekta tiešie mērķi ir: - nodrošināt regulāru un kvalitatīvu to LR Saeimas komisiju, ministriju, kā arī stapinstitucionālo darba grupu, kā arī Rīgas Domes komiteju un departamentu, kas lemj par SRVT jautājumiem, dienas kārtības un izstrādājamo dokumentu saturisko pārraudzību, kā arī klātienē piedalīties šo institūciju SRVT politikas jautājumu apspriešanā; - padziļināt SRVT jomā strādājošo NVO darbinieku un biedru izpratni par šīs jomas specifisko jautājumu politisko kontekstu un sekmēt spēju sagatavot kvalitatīvus dokumentus iesniegšanai lēmumu pieņēmējiem; - iepazīstināt plašāku sabiedrību ar SRVT jomas dažādajiem jautājumiem un to politisko kontekstu, tādējādi vairojot sabiedrības izpratni un atbalstu NVO argumentācijai par dažādiem SRVT jautājumiem. Projekta galvenās aktivitātes ir: - SRVT eksperta regulāra līdzdalība to lēmumpieņēmēju darbā, kuri izstrādā iedzīvotāju SRVT ietekmējošus politikas dokumentus; - tehniskais atbalsts SRVT ekspertam, pārraugot lēmumpieņēmēju dienaskārtību, organizējot tikšanās, iesaistot citus sadarbības partnerus, dokumentējot interešu aizstāvības darbu; - divi 2 dienu semināri 5-7 NVO pārstāvjiem (20 personas), kuros ar lekcijām par specifiskiem ar SRVT tēmām saistītiem jautājumiem un to politisko kontekstu uzstāsies dažādu nozaru autoritātes. Lekcijas un tām sekojošās diskusijas tiks filmētas un veikti audioieraksti, kas pēc tam būs aplūkojami un noklausāmi internetā. Projekta galvenā tiešā mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju, kas strādā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jomā, darbinieki un brīvprātīgie. Projektu īstenos biedrība “Papardes zieds”, projekts ilgs 12 mēnešus: no 2012. gada 1.janvāra līdz 31. decembrim.

Projekta rezultāti: Projekts nodrošināja iespēju biedrībai „Papardes zieds” kā ekspertam aktīvi un klātienē iesaistīties valsts un pašvaldību, kā arī starpinstitūciju darba grupās, komisijās, piedalīties apspriedēs, kurās tika lemts par jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem. Ar projekta palīdzību Nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras strādā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā (SRVT), daudz plašāk bija iespēja nodrošināt mērķa grupu interešu aizstāvību. NVO biedriem tikšanās ar dažādu nozaru ekspertiem ļāva nostiprināt, paplašināt savas zināšanas, veidot papildus argumentus, kritiski izvērtēt līdzšinējos pieņēmumus. Projekta vispārējais mērķis bija sekmēt seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā strādājošo NVO spēju kvalitatīvi ietekmēt politikas plānošanas procesu. Sasniedzot mērķi, tika sasniegti šādi rezultāti: 1) piedalīšanās 31 lēmējinstitūciju organizētajās sanāksmēs (LR Saeimas komisijas, ministriju darba grupas, starpinstitucionālās darba grupas u.c.), 41 reizi individuāli tikušies ar LR Saeimas deputātiem, ministriju ierēdņiem. "sajās sanāksmēs aktīvi piedalījās 6 NVO pārstāvji; 2) noorganizēti 2 divu dienu semināri-diskusijas, kurās kopumā piedalījās 42 dalībnieki no 11 NVO. Šo semināru tēmas bija "Veselības izglītība Latvijā" un "Sabiedrības atbildība droša aborta pieejamības veicināšanā"; 3) izveidotas 10 īsfilmas par dažādiem ar SRVT saistītiem jautājumiem to politiskā kontekstā, kas publicētas internetā www.paparedeszieds.lv .
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-27
Projekta kopējais finansējums: 34 930.66 EUR / 24 549.41 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 160.67 EUR / 22 602.65 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 769.99 EUR / 1 946.76 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 930.66 EUR / 24 549.41 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 160.68 EUR / 22 602.65 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 769.98 EUR / 1 946.75 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/048
Projekta īstenotājs: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra 147 k-2 47, Rīga, LV-1013
Telefons: 67212700
Fakss: 67226787
WWW adrese: http://www.papardeszieds.lv
Statuss: Pabeigts