esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis: Nodrošināt nevalstiskas organizācijas profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību veselības aprūpes jomas rīcības politikas izstrādē un ieviešanā nacionālā līmenī, veicinot tādas likumdošanas bāzes attīstību, kas nodrošina sabiedrības intereses un vajadzības kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā. Latvijas faktu veiktā aptauja par sabiedrības viedokli par NVO sektoru Latvijā parāda dominējošo uzskatu- 72 % respondentu domā, ka NVO nevar ietekmēt valsts procesus. Tieši tāpat 42 % ir pārliecināti, ka nevar ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (gandrīz 40 % par šo jautājumu viedokļa). Tajā pašā laikā nevar panākt veselības aprūpes (tajā skaitā -onkoloģiskās aprūpes) būtisku attīstību, ja NVO neiesaistās politikas veidošanā, jaunu, pieredzē un sabiedrības vajadzībās balstītu, iniciatīvu izstrādē un ieviešanā. Lai kvalitatīvi līdzdarbotos politikas veidošanā, veselības nozares NVO trūkst kapacitātes, zināšanu un finanšu resursu. Projekta realizētājs- biedrība „Dzīvības koks”, apmācot savus biedrus un iesaistoties rīcībpolitikas izstrādē, paredz panākt pacientu organizāciju lomas pieaugumu veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes paaugstināšanā. Lai nodrošinātu koordinētu, pēctecīgu rīcību, neveidotu veselības aprūpes politikas piedāvājumus atrautībā no pārējā NVO sektora, „Dzīvības koks” iesaistījies NVO „Līdzdalības konsorcijā”. Tādējādi paaugstinot savu iesaisti un ekspertīzi veselības aprūpes politikas attīstībā. Projekta mērķa grupas: 1) ministriju un valsts institūciju pārstāvji (VM, VNC, VEC u.c.); 2) likumdevēji (Saeima); 3) NVO, profesionālās NVO; 4) pacientu organizācijas (t.sk. starptautiskās); 5) onkoloģiskie pacienti un tuvinieki; 6) masu mediji; 7) sabiedrība kopumā. Projekta plānotais realizācijas laiks ir 12 mēneši. Galvenās aktivitātes: 1) Veselības grupas (topošo ekspertu) apmācība interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvās; 2) Ārvalstu pieredzes apkopošana un Latvijas veselības politikas likumdošanas analīze; 3) Dalība „Līdzdalības konsorcijā", lai pārstāvētu veselības politikas nozari, saskaņojot intereses ar citu politikas nozaru NVO; 4) Priekšlikumu sagatavošana par nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpes politikas dokumentos, kā arī jaunu iniciatīvu ieviešana un pakalpojumu ieviešanas metodikas izstrāde; 5) Veselības diskusiju interneta lapas („Veselības politika" (www.vesilbaspoltika.lv)) izveide un projekta publicitāte; 6) Projekta rezultātu analīze un turpmākā rīcības plāna izstrāde.

Результаты проекта: Projektā īstenota veselības interešu aizstāvības grupas atlase, apmācības un darba nodrošināšana - projekta laikā notikuši 5 semināri, kurus apmeklēja vairāk nekā 30 pārstāvji no 7 pacientu organizācijām. Visu apmācību ciklu pabeidza un apliecinošus dokumentus saņēma 20 dalībnieki. Notikusi dalība līdzdalības konsorcija sanāksmēs, sagatavoti pozīcijas dokumenti par situāciju un aktuālajiem aspektiem no NVO viedokļa, dalība e-formāta izdevuma sagatavošanā. Notikusi aktīva iesaiste Memoranda padomes darbā, dalība darba grupā Memoranda teksta uzlabošanā, kā arī memoranda īstenošanas noteikumu izstrādē. Projekta ietvaros sagatavoti pētījumi "Veselības aprūpes sistēmas - Eiropas valstu pieredze", "Latvijas veselības aprūpes politika" un materiāls "Ceļvedis pacientu interešu aizstāvībā. Padari savu balsi skaļāku", tie pieejami mājas lapā www.veselibaspolitika.lv, kas pilnībā izveidota no jauna projektā, kā arī nodrošināta tās uzturēšana un atjaunošana. Projektā sagatavoti arī 2 videosižeti par onkoloģisko pacientu interešu pārstāvniecību un aizstāvību, kas piedāvāti televīziju raidījumiem, kā arī ievietoti jau minētajā mājaslapā. Projekta noslēgumā noorganizēts projekta izvērtēšanas seminārs, kurā prezentēts projekts, Latvijas un ārvalstu situāciju analīze, likumdošanas jautājumi, prezentētas jaunas iniciatīvas. Caur mājaslapu www.veselibaspolitika.lv tika nodrošināta diskusijas tiešsaiste.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-03-26
ESF финансирование: 32 951.41 EUR / 23 158.38 LVL;
  • ESF финансирование: 30 338.36 EUR / 21 321.92 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 613.05 EUR / 1 836.46 LVL;
ESF награждено: 32 951.40 EUR / 23 158.38 LVL;
  • ESF награждено: 30 338.35 EUR / 21 321.91 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 613.05 EUR / 1 836.46 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114
Исполнитель проекта: Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Дата начала проекта: 02.01.2012.
Дата окончания проекта: 28.12.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101
Tелефон: 29235677
Факс: 67703497
www: http://www.dzivibaskoks.lv
Cтатус: проект осуществлён