esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un regulāru PROVIDUS līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām e-līdzdalības rīku izmantošanā savu interešu aizstāvībā. Viens no PROVIDUS efektīvas darbības šķēršļiem ir tas, ka Saeima un valsts pārvaldes institūcijas regulāri aicina aktīvi līdzdarboties gan formālās, gan neformālās darba grupās, nenodrošinot finansējumu ekspertu pavadītajam laikam. Galvenās aktivitātes ir PROVIDUS ekspertu līdzdarbošanās ministriju un Saeimas veidotās darba grupās, arī atzinumu sniegšana, kā arī e-līdzdalības resursu apkopošana un attīstīšana, konsultācijas un apmācības to izmantošanā citām NVO. Projekta rezultātā tiks sniegts ieguldījums likumdošanas procesā un tā rezultātā uzlaboti vismaz 10 tiesību akti, kā arī sniegts atbalsts Latvijas NVO līdzdalības kapacitāšu celšanā. Projekta norises vieta un laiks – Rīga, 12 mēneši (01.01.2012-31.12.2012)

Projekta rezultāti: Projektam bija 2 mērķa grupas. Aktivitāšu, kas skar "Providus" līdzdalību politikas plānošanas procesā, mērķa grupa bija biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS". Aktivitāšu, kuru mērķis bija sniegt atbalstu citām Latvijas NVO e-līdzdalības rīku pielietošanā, mērķa grupa bija aktīvas Latvijas nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas ietekmēt politikas plānošanas un ieviešanas procesu, izmantojot e-līdzdalības rīkus. Projekta īstenošanas laikā notikusi līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā - sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, tai skaitā dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana - kopumā projekta īstenotāja eksperti piedalījušies 25 dēdēs un sagatavoti 19 atzinumi. Notikušas 4 apmācības "E-līdzdalības resursu apkopošana un attīstīšana", apmācībās piedalījušies 60 dalībnieki. 6929 reizes aktīvi pielietotas laika līknes. Portāli pilitika.lv un gudrasgalvas.lv apmeklēti 321036 reizes. Informācija par projektu tika atjaunota 15 reizes. 2. reizes projekta mājas lapā www.providus.lv ir izvietota informācija par projekta sasniegumiem, kā arī izvietota informācija par projekta labās prakses piemēriem un īpašajiem sasniegumiem.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-04-18
Projekta kopējais finansējums: 33 049.80 EUR / 23 227.53 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 428.94 EUR / 21 385.58 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 620.86 EUR / 1 841.95 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 049.80 EUR / 23 227.53 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 428.93 EUR / 21 385.57 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 620.87 EUR / 1 841.96 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/138
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga, Alberta iela 13, LV-1010
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Telefons: 67039252
Fakss: 67039244
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts