esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir PDF administratīvās kapacitātes stiprināšana, tādējādi panākot padziļinātu pilsoniskās sabiedrības un visu tautsaimniecības sektoru dalībniekus izglītošanu un iesaisti ilgtermiņa vides lēmumu pieņemšanā, ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguves procesā, nostiprinātu Latvijas vides NVO ietekmi starptautiskā vidē un nostiprinātu iestrādes darbu pie aktualitātēm vides politikas izstrādē, nodrošinot patstāvīgu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesā un ilgtermiņā uzlabojot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti vides jomā. Kopējais projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši. Projektā definētā problēma pretrunas starp valsts ekonomisko un ekoloģiskas vides attīstību ietekmē pilsoniskā sabiedrība un valsts institūcijas, kas ir informētas par videi draudzīgu saimniekošanu, dažādu spiedienu (ekonomisku, u.tml.) rezultātā pieņem videi nelabvēlīgus lēmumus (tajā skaitā pat pārtraukt iesaisti lēmumu pieņemšanā un viedokļa paušanā). Ja šis projekts netiks īstenots un minētā problēma netiks risināta pastāv augsts risks, ka PDF nevarēs kvalitatīvi turpināt darbu ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu vides jautājumu risināšanā, kā arī risks, ka valsts ekonomikas pēc- krīzes periodā attīstoties ekonomikai, sabiedrības dažādi dalībnieki (NVO, privātpersonas, juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes) un dažādas sabiedrības grupas (piemēram, jaunieši, kas augstskolās apgūstot ekonomiku neapgūst vides jautājumus pietiekami, lai pilnībā apzinātos ekonomisko darbību ietekmi uz vidi) pieņems lēmumus, kas ilgtermiņā var sagraut Latvijas ekosfēru, radīt problēmas ar dabas resursu pietiekamību, tādējādi radīt arī dzīves līmeņa, dzimstības pazemināšanos, kā arī atkārtotu emigrācijas paaugstināšanos. Projekta tiešā mērķa grupa ir nodibinājums ”Pasaules Dabas Fonds”, kā arī 3 citas NVO, kuru kapacitāte tiks stiprināta. Šīs Mērķa grupas bez finansiāla atbalsta nevar darboties ar pilnu jaudu tādu mērķu kā projektā noteiktais sasniegšanā- nav nepieciešamo resursu, lai to veiktu maksimāli kvalitatīvi. Tā kā netiešā projekta mērķa grupa – Latvijas pilsoniskā sabiedrība aptver visu Latviju un praktiski visas Latvijas vides jomā darbojošās NVO (jo projekta darbības sniedz ieguldījumu, kas netieši skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju- normatīvo aktu izstrādes joma, utt.), un tas sastāda ievērojamu projektā gan aktīvi, gan proaktīvi iesaistīto skaitu, tad jāpiemin, ka arī netiešā projekta mērķa grupa gūst ievērojamu labumu no PDF kapacitātes stiprināšanas. Projekta īstenošanā tek iesaistīti visi tautsaimniecības sektori, tajā skaitā, valsts un pašvaldību institūcijas, vides NVO, sabiedrība kopumā, u.c. Galvenās projekta aktivitātes un rezultāti vērsti uz jau informētas pilsoniskās sabiedrības aktīvāku kvalitatīvāku iesaisti un valsts labklājības-vides saistīto jautājumu risināšanu, kā arī nostiprināti iepriekš veiktajā pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanā un izglītošanā sasniegtie rezultāti.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 3 Pasaules Dabas fonda (PDF) eksperti meža, lauku attīstības un Baltijas jūras un saldūdens jomā aktīvi piedalījās ar vides nozari saistīto likumdošanas jautājumu vērtēšanā: 20 reizes piedalījās dažāda veida konsultatīvajās padomēs kā, piemēram, Mežu konsultatīvajā un Vides konsultatīvajā padomēs, 39 reizes piedalījās uz vides jomu attiecināmo politikas dokumentu un normatīvo aktu valsts institūciju organizētās darba grupās un komisijās (galvenie jautājumi- "Noteikumi par koku ciršanu mežā", "Grozījumi zivsaimniecības likumā", "Dabas aizsardzības noteikumi mežā apsaimniekošanā", Nacionālās attīstības plāna sagatavošana u.c.) , 30 reizes līdzdarbojušies sabiedrības institūciju organizētās darba grupās un komisijās (Latvijas Mežu sertifikācijas padome, Liepājas partnerības darba grupās, VARAM Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā u.c.), 8 reizes notikusi dalība tematisko diskusiju un interešu grupu pasākumos, kopā ar citām NVO sagatavojot priekšlikumus LR ZM un VARAM vairākiem likumprojektiem. PDF aktīvi piedalījusies 27 dažādos starptautiskos pasākumos- konferencēs, tikšanās, telefonkonferencēs, darba grupās par vides jautājumiem. PDF mājas lapā regulāri tika publicētas ziņas par vides jomas aktualitātēm un iespējām tajās iesaistīties.
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-28
Projekta kopējais finansējums: 33 217.55 EUR / 23 345.43 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 583.41 EUR / 21 494.14 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 634.14 EUR / 1 851.28 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 217.56 EUR / 23 345.43 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 583.42 EUR / 21 494.15 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 634.14 EUR / 1 851.28 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/149
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010
Telefons: 67505640
Fakss: 67505651
WWW adrese: http://www.pdf.lv
Statuss: Pabeigts