esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta „Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana” Vispārīgais mērķis: Veicināt aktīvu un kvalitatīvu sabiedrisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, tā veicinot attīstību reģionā. Tiešais mērķis: Īstenot atbalsta pasākumu kompleksu sabiedrisko organizāciju līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, organizāciju aktivēšanai Saldus un Brocēnu novados, apzinot vismaz 130 NVO un projekta tiešajās aktivitātēs iesaistot vismaz 60 NVO. Projektu īstenos Saldus rajona attīstības biedrība, sadarbībā ar CEMEX Iespēju fondu. Projekts tiks īstenots Saldus un Brocēnu novados 12 mēnešu laikā. Projekta galvenās aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Datu bāzes izveide un publicitātes nodrošināšana. 3. Pieredzes apmaiņa. 4. SO konference. Projektā sagaidāmie rezultāti: Izveidota datu bāze izveide, nodrošināta publicitāte vismaz 130 Saldus un Brocēnu novadu biedrībām. Dažādu biedrību 30 biedri ieguvuši ES valstu pieredzi, pieredze apkopota ziņojumā, konferencē, apkopota lokālā sadarbības memorandā NVO sadarbībai ar pašvaldībām. Noorganizēta konference, kurā dalību ņēmušas vismaz 60 organizācijas un 120 dalībnieki. Projekta apstiprināšanas gadījumā Saldus un Brocēnu novadi tiks aktivēti līdzdalībai politikas plānošanā, pieņemšanā, īstenošanā. Biedrības gūs ES valstu pieredzi politikas plānošanā, pieņemšanā, īstenošanā, kā arī publisko pakalpojumu izveidē, uz sabiedrības interesēm vērstā dzīves kvalitātes uzlabošanā. Sadarbība starp NVO, publiskajām organizācijām tiks attīstīta un veicināts lēmumu pieņemšanas process, publisko pakalpojumu sniegšana, tā veicinot attīstību reģionā. Iegūtā un izvērtētā ES valstu pieredze, tiks iestrādāta lokālajā sadarbības memorandā.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā ir veicināta Saldus un Brocēnu NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā: nodrošināta informācijas atjaunināšana un nodošana Saldus un Brocēnu pašvaldībām par (NVO) - potenciālām publisko pakalpojumu sniedzējām, īstenots apjomīgs starptautiskās pieredzes (t.sk. lēmumu pieņemšanas pieredzes) apmaiņas programma, apmācīti NVO pārstāvji, lai turpmāk nodrošinātu citu NVO konsultēšanu, iesaistoties projektu īstenošanas aktivitātēs. Apzinātas un atjauninātajā Saldus un Brocēnu novadu NVO datu bāzē iekļautas163 NVO (plānots - 130), aktivitātēs iesaistītas 69 NVO (plānots 60). Izveidota Saldus un Brocēnu novada NVO datu bāze, kas turpmāk būs par pamatu, lai apzinātu NVO vajadzības un arī turpmāk organizētu apmācības. FS apzinās nepieciešamību uzturēt un papildināt šajā projektā atjaunināto Saldus un Brocēnu novada NVO datu bāzi. Projekta īstenošanas laikā NVO pārstāvji ieguvuši starptautisku pieredzi, kas būs noderīga NVO kapacitātes celšanā. Pieredzes apmaiņa organizēta ārzemēs: Slovākijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Lielbritānijā, NVO pārstāvju grupa apmeklēja LR Saeimu un Ministru kabinetu, lai iepazītos ar to darbu un lēmumu pieņemšanas procesu. Divu NVO pārstāvji ir ieguvuši starptautiskus sertifikātus projektu vadībā, kas ļaus nodrošināt konsultatīvu palīdzību projektu īstenošanā iesaistītām NVO. Veiktas iestrādes NVO un pašvaldību memoranda sagatavošanai, memorands ir publicēts. Pēc FS vārdiem, ja memorands gūs atbalstu, tiks panākts ievērojams progress NVO un pašvaldību kopīgas politikas veidošanā un abu novadu attīstībā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Projekta kopējais finansējums: 33 328.50 EUR / 23 423.40 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 685.54 EUR / 21 565.92 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 642.96 EUR / 1 857.48 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 328.49 EUR / 23 423.40 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 685.53 EUR / 21 565.91 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 642.96 EUR / 1 857.48 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/160
Projekta īstenotājs: Saldus rajona attīstības biedrība
Sadarbības partneris: Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Striķu iela 2, Saldus, LV 3801
Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Telefons: 29494781
Fakss: -
WWW adrese: http://srab.saldus.lv
Statuss: Pabeigts