esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšana – ieguldījums sabiedrības vajadzībām veidotas sociālās politikas ieviešanā.

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Daudz ir atkarīgs no cilvēku, kuri realizē līdzdalības darbības, idejiskās motivācijas, profesionalitātes, pieredzes, nesavtības un spējas modelēt saprātīgus kompromisus, tāpēc, realizējot šo projektu, galvenie pamatuzdevumi ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanas un interešu aizstāvības procesā iesaistīto speciālistu kapacitātes celšanu un atbalstu. Projekta konkrētie uzdevumi projekta laikā (10 mēnešos) ir:
- Celt Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (KC) un biedrorganizāciju biedru un darbinieku kapacitāti, organizējot 3 apmācību semināru blokus;
- Eksperta vadībā izveidotai darba grupai sistemātiski sadarboties un noslēgumā 2 dienu seminārā izstrādāt priekšlikumus iesniegšanai Ventspils pilsētas domei programdokumenta „Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem Ventspilī, 2012-2014” izstrādei;
- Nodrošināt starpinstitucionālo supervīziju ciklu KC un biedrorganizāciju darbiniekiem, lai sekmētu viņu ikdienas darba funkciju – publisko pakalpojumu veikšanu un mazinātu izdegšanas sindroma iespējamību;
- Organizēt konferenci Ventspils pilsētas un novada sociālās jomas NVO, pašvaldību speciālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ar mērķi – iepazīstināt ar projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs – KC ir apņēmies projekta laikā, nodrošināt saviem darbiniekiem un speciālistiem, kā arī savu biedrorganizāciju biedriem, darbiniekiem un speciālistiem iespēju, attīstīt darba kontaktus, apgūt aktuālāko nozarē, izprast pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas principus un ierosināt uz jauniem sadarbības projektiem par sociālās palīdzības un pakalpojumu sekmīgu attīstību un savu biedru interešu aizstāvību Ventspilī un Latvijā kopumā.

Project results: Īstenojot projektu, tika noorganizēti 3 semināri par interešu aizstāvību, kuros tika iegūtas zināšanas par lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē, par sadarbību ar pašvaldībām, stratēģisko plānošanu, darbības programmas izstrādi u.c. jautājumiem, 3 semināri par sociālā pakalpojuma kvalitāti, pievēršoties tādiem jautājumiem, kā darbinieku un vadītāju dalība lēmumu pieņemšanā, komunikācijas stratēģija, atbildība par procesu un rezultātiem, pakalpojumu veidošana u.c. jautājumiem, 3 semināri par dialogu kā metodi interešu aizstāvībai. Tika izveidota darba grupa un 4 tikšanos laikā, ņemot par pamatu Ventspils pilsētas attīstības programmu 2007.-2013.gadam, tika analizēta esošā situācija sociālajā jomā Ventspilī un veidoti rīcības virzieni līdz 2020.gadam. Projekta ietvaros notika 10 supervīzijas 15 biedrības darbiniekiem, lai sekmētu viņu ikdienas darba funkciju veikšanu un mazinātu izdegšanas sindroma iespējamību. Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference, kurā piedalījās 100 dalībnieki no Kurzemes reģiona pilsētu un novadu Sociālajiem dienestiem, pārstāvji no NVO, kas sniedz sociālos pakalpojumus, krīžu centra speciālisti, psihologi, sociālie darbinieki, bāriņtiesu un Ventspils pašvaldības darbinieki, lai pārrunātu projektā paveikto un iezīmēto tālāko sadarbību.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Last change: 2012-12-05
ESF Funding: 30 752.06 EUR / 21 612.67 LVL;
  • ESF Funding: 28 313.41 EUR / 19 898.78 LVL;
  • ESF private funding: 2 438.65 EUR / 1 713.89 LVL;
Total ESF spent: 30 752.05 EUR / 21 612.66 LVL;
  • ESF spent: 28 313.40 EUR / 19 898.77 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 438.65 EUR / 1 713.89 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/165
Project Promoter: Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”
Start date of project: 01.12.2011.
Project finish date: 30.09.2012.
Place of implementation: Talsu iela 39, Ventspils
Legal address: Talsu iela 39, Ventspils, LV-3602
Phone: +371 63661515
Fax: +371 63661516
www: http://www.kc-pasparne.lv
Status: Pabeigts