esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jauna un inovatīva tūrisma pakalpojuma attīstīšana Kurzemē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir attīstīt jaunu inovatīvu publisko tūrisma pakalpojumu – zīmolu „Ražots Kurzemē” ietverot uz informācijas tehnoloģijām balstītu risinājumu izstrādi, tādējādi sekmējot Kurzemes tūrisma asociācijas darbības kvalitātes pilnveidošanu un aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, kas saistīts ar tūrisma politikas veidošanu. Projekta mērķa grupa ir biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” biedri un darbinieki, tajā skaitā biedri – nevalstiskās organizācijas Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāta zīmola „Ražots Kurzemē” stratēģija un pētījums par gastronomisko tūrismu, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Horvātiju un Slovēniju, pilnveidota mājas lapa www.madeinkurzeme.lv un izstrādāts e-apmācību kurss tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un noorganizēts informatīvais pasākums „Kurzemes dienas” Projekta īstenotājs: biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, projekta ilgums – 8.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes: Zīmola „Ražots Kurzemē” attīstības stratēģijas izstrāde, kurā iekļauta esošo ražotāju analīze Kurzemes reģionā, ražojošā tūrisma pakalpojuma attīstību ietekmējošo faktoru un vides analīze, pakalpojumu mērķa tirgus analīze u.c. Aktivitātes ietvaros notika konkurss ražotājiem par zīmola stāsta izveidi. Pētījums par gastronomisko tūrismu Kurzemē, kurā iekļauta informācija par gastronomiskā tūrisma attīstības vēsturi, Kurzemes īpašajiem ēdieniem, tradīcijām, piedāvātājiem, ražotājiem u.c. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēniju. Brauciena mērķis bija iepazīties ar Slovēnijas nevalstisko organizāciju darbību, ražojumu tūrisma piedāvājumiem, īpaši kulināro mantojumu un tā tūrisma produktiem, kā arī iepazīties ar Slovēnijas pieredzi jaunu tūrisma pakalpojumu veidošanā. Mājas lapas www.madeinkurzeme.lv pilnveide un e-apmācības nodrošināšana. Mājas lapā ir pieejama plaša informācija ar bilžu galeriju, aprakstiem, stāstu par zīmolu, video, kā arī jaunums – e-apmācība uzņēmējiem par tūrisma produktu veidošanu, produktu noformējumu un dizainu, kā arī mārketingu. Zīmola „Ražots Kurzemē” atpazīstamības veicināšana. Aktivitātes ietvaros tika organizēts informatīvais pasākums „Kurzemes dienas”, kura ietvaros tika prezentēts jaunais pakalpojums, tūrisma maršruti un zīmola stāsti. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu informācijas nodošanu par izveidoto jauno pakalpojumu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, izdoti 15000 eks. zīmola „Ražots Kurzemē” tūrisma brošūras 4 (četrās) valodās.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-01-18
Projekta kopējais finansējums: 28 670.24 EUR / 20 149.56 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 26 396.71 EUR / 18 551.71 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 273.53 EUR / 1 597.85 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 28 670.25 EUR / 20 149.57 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 26 396.70 EUR / 18 551.71 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 273.55 EUR / 1 597.86 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175
Projekta īstenotājs: Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela 5, Kuldīga
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Telefons: 63322259
Fakss: 63322259
WWW adrese: http://www.kurzeme.lv
Statuss: Pabeigts