esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir stiprināt Autisma apvienības un 5 biedrību kapacitāti nodrošinot biedrību biedru, brīvprātīgo un darbinieku teorētisko un praktisko apmācību seminārus par projektu izstrādi un īstenošanu, par to, kā strādāt ar masu informācijas līdzekļiem un par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos Latvijā. Uzsākt risināt autisma problēmas Latvijā izveidotajā „Informācijas un atbalsta centrā par autisma jautājumiem”, pamatojoties uz veiktā pētījuma par „Bērnu un jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem novērtējums Rīgā speciālistu skatījumā” datiem. Kā arī saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu un rekomendācijām, pamatojoties uz veikto pētījumu par faktiskās situācijas salīdzināšanu ar spēkā esošo tiesisko regulējumu Latvijā un Lielbritānijā, piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos Latvijā. Projekta mērķa grupa ir 93 biedrību „Latvijas Autisma apvienības”, „Latvijas Logopēdu asociācijas”, „Mēs saviem bērniem”, „Latvijas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu asociācija” un biedrību ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā”, Viļānu bērnu invalīdu biedrības „Saulstariņi” biedri, brīvprātīgie un darbinieki. GALVENĀS AKTIVITĀTES UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI: 1) Pētījuma veikšana „Bērnu un jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem novērtējums Rīgā speciālistu skatījumā”; 2) Inovatīvā pakalpojuma „Informācijas un atbalsta centrs par autisma jautājumiem” izveidošana: * iestājoties un gūstot pieredzi Anglijas Nacionālajā Autisma apvienībā Londonā; * piedaloties NAS veidotajās apmācību programmās speciālistiem un vecākiem; *daloties ar NAS gūto pieredzi un zināšanām veidojot apmacību seminārus Latvijā Autisma apvienības un 5 biedrību 61 vecākam un speciālistiem; *sagatavojot un izdodot informatīvos materiālus, e-žurnālus “Gliemezītis” vienu reizi ceturksnī un mācību materiālus - grāmatas “Savādais Es”, „Mans neparastais Brālis” un galda spēles par autisma jautājumiem. 3) trīs apmācību semināru par “ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu un vadību”, „par nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā”, „par to, kā strādāt ar masu informācijas līdzekļiem” organizēšana kopumā, kuros piedalīsies 75 Autisma apvienības un 5 biedrību biedri, brīvprātīgie un darbinieki, kas būs vērstas uz teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu apguvi; 4)tiks veikts pētījums par faktiskās situācijas salīdzināšanu ar spēkā esošo tiesisko regulējumu Latvijā un Lielbritānijā, kurš būs par pamatu rīcības plāna un rekomendāciju izstrādei, lai nodrošinātu Autisma apvienības līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā. 5)Noslēguma semināra par projekta laikā īstenoto pasākumu rezultātiem organizēšana. Projekts ir aktuāls, jo tā ietvaros tiks risinātas ļoti aktuālas autisma jautājumu problēmas Latvijā. Tas sekmēs biedrību dalībnieku kompetenci un izrietoši – stiprinās biedrību kapacitāti patstāvīgā un kvalitatīvā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē, veicinās komunikāciju ar masu saziņas līdzekļiem, kā arī veicinās biedrību līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā. Projekts tiks īstenots Rīgā. Projekta īstenošanas ilgums – 12 mēneši. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 25 000 Ls, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 23 017,50 Ls.

Projekta rezultāti: Viss projektā plānotais ir veiksmīgi īstenots: sagatavots pētījums " Bērnu un jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem novērtējums Rīgā speciālistu skatījumā", noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritānijas Nacionālo Autisma apvienību, kā arī seminārs par apmaiņas braucienā gūto pieredzi un biedrība iestājusies Lielbritānijas Nacionālā Autisma apvienībā, noorganizēta dalība Lielbritānijas Nacionālās Autisma apvienības rīkotajā Autisma profesionālajā konferencē Mančestrā, īstenoti vairāki apmācību semināri vecākiem, kuru bērniem ir autiskā spektra traucējumi, un speciālistiem par aktuālajiem autisma jautājumiem, reizi ceturksnī tika izdots e-žurnāls " Gliemezītis" ģimenēm, kur bērniem vai jauniešiem ir AST, sagatavoti 11 informatīvie materiāli par autisma jautājumiem, mācību materiāls " Savādais Es" , "Mans neparastais Brālis" , kā arī "Galda un vides spēle bērniem ar autisma un aspergera sindromu" , noorganizēti 3 apmācību semināri par projektu izstrādi, kā strādāt ar masu komunikācijas līdzekļiem un par NVO līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, izstrādāts pētījums par normatīvo regulējumu autisma jautājumos un iespējamie priekšlikumi izmaiņām, izveidots" Informācijas un atbalsta centrs par autisma jautājumiem" . Lai izvērtētu projekta rezultātus, noorganizēts noslēguma seminārs, kurā piedalījās interesenti un speciālisti no dažādām valsts un pašvaldību institūcijām.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-28
Projekta kopējais finansējums: 34 429.78 EUR / 24 197.39 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 699.49 EUR / 22 278.53 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 730.29 EUR / 1 918.86 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 429.79 EUR / 24 197.39 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 699.49 EUR / 22 278.53 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 730.30 EUR / 1 918.87 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/196
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga, Tomsona iela 39-2, LV1013
Juridiskā adrese: Nēģu iela 39, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Telefons: 29454011;29463960
WWW adrese: http://www.autisms.lv
Statuss: Pabeigts