Print |

Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis: paaugstināt Jelgavas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti ārējā finansējuma piesaistei projektu īstenošanā. Mērķa grupa: Jelgavas novada pašvaldības 54 darbinieki un Zemgales Plānošanas reģiona 4 darbinieki. Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība. Projekta īstenošanas vieta un laiks: Jelgavas novads, 01.10.2010. – 31.07.2011. Galvenās aktivitātes: veikt pētījumu „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai” un noorganizēt apmācības (100 st. programma). Jelgavas novadā pēc teritoriālās reformas ir apvienojušās 13 vietējās pašvaldības, iedzīvotāju skaits pārsniedz 27 tūkstošus. Tagadējās pagastu pārvaldes ir ļoti dažādas pēc to attīstības līmeņa un nepieciešamības veikt investīcijas savās teritorijās. 70% no pagastu pārvaldniekiem ir jauni darbinieki, viņiem pietrūkst zināšanas un pieredzes. Sagaidāmie projekta rezultāti: pētījuma aptaujas anketas, ziņojums, semināra materiāli, apmācīti Jelgavas novada pašvaldības un Zemgales Plānošanas reģiona darbinieki, mācību materiāli, prezentācijas par labās prakses piemēriem, preses relīzes.

Project results: Projekta ietvaros izstrādāts pētījums „Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu finanšu iespējas Jelgavas novada pašvaldībā”, kurā iekļauta informācija par Jelgavas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu iepriekšējo pieredzi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu finanšu piesaistē un turpmākām iespējām, īstenots apmācību cikls par ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu dokumentu pārvaldes sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietvedību, iepirkuma procesu un tā piemērošanu ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, būvniecības procesu ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un masu medijiem, komandas menedžmentu, kā arī noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils pilsētas pašvaldību ar mērķi iepazīties ar pašvaldības pieredzi un labas prakses piemēriem Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā. Projekta rezultātā paaugstināta Jelgavas novada pašvaldības darbinieku kapacitāte ārējā finansējuma piesaistei projektu īstenošanā.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2011-11-08
ESF Funding: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
  • ESF Funding: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
Total ESF spent: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
  • ESF spent: 10 450.50 EUR / 7 344.65 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/002
Project Promoter: Jelgavas novada pašvaldība
Start date of project: 01.10.2010.
Project finish date: 31.07.2011.
Place of implementation: Jelgava
Legal address: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Phone: 63022233
Fax: 63022235
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 25.06.21