esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rēzeknes pilsētas domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana projektu vadībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta specifiskais mērķis ir Rēzeknes pilsētas domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana efektīvākai projektu plānošanai un vadībai. Projektā iesaistītā mērķa grupa ir pašvaldības 13 algotie darbinieki. Netiešā mērķa grupa ir gan Rēzeknes pilsētas, gan apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, kā arī Austrumlatvijas teritorijas iedzīvotāji. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana; 2. Domes pārvalžu un struktūrvienību pārziņā esošo iestāžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas savienības (ES) un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana; 3. Seminārs izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai; 4. Apmācības; 5. Domes pārvalžu un struktūrvienību pārziņā esošo iestāžu sadarbības izveidošana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei; 6. Projekta rezultātu izvērtēšana; 7. Noslēguma seminārs; 8. Publicitātes nodrošināšana. Projekta norises vieta ir Rēzekne, un ieviešanas laiks - 7 mēneši. Projekta kopējās izmaksas sastāda 12 251,36 LVL.

Projekta rezultāti: Uzsākot projektu, veikta izpēte Rēzeknes domes pārvaldes un struktūrvienību vidū par ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu pieeju un izmantošanu. Pēc izpētes veikšanas notika seminārs, kurā noskaidroti priekšlikumi, ieteikumi u.c. informācija. Projektā organizētas apmācības septiņās dažādās tēmās: gan par projektu vadību, grāmatvedības kārtošanu un publicitāti, gan par energoefektivitātes pasākumiem, projektu tehnisko vadību „FIDIC Dzelteno un Sarkano grāmatu", par sociālo un radošo kompetenču attīstību. Sadarbības izveidošanas nolūkos izveidotas projektā izveidotas 2 darba grupas ES struktūrfondu/ citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei un tika sagatavoti 3 projektu pieteikumi. Radot iespēju pašvaldības darbiniekiem apgūt papildus zināšanas, darbinieki tika motivēti labāk, kvalitatīvāk un atbildīgāk strādāt, veicot savus tiešos pienākumus, ieviešot daudzmiljonu projektus. Projektu vadības darbinieki ir auguši profesionāli, strādā ne tik vien pie projektu ieviešanas, bet arī pie jaunu projektu pieteikumu gatavošanas.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-18
Projekta kopējais finansējums: 14 871.50 EUR / 10 451.75 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 14 871.50 EUR / 10 451.75 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 16 289.51 EUR / 11 448.33 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 289.51 EUR / 11 448.33 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/023
Projekta īstenotājs: Rēzeknes pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.03.2011.
Īstenošanas vieta: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV - 4601
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
Telefons: 64607605
Fakss: 64607606
Statuss: Pabeigts