Начало

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis: paaugstināt Valkas novada domes, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā, galveno uzsvaru liekot uz pārrobežu sadarbības programmu finansējuma piesaistes iespējām, kā arī sniedzot ieskatu projektu terminoloģijā un finansējuma piesaistes iespējām no ES struktūrfondiem. Projekta tiešā mērķauditorija ir : Valkas novada domes un tās iestāžu darbinieki, partnerinstitūciju speciālisti, kas šobrīd strādā vai plāno darboties kā projektu vadītāji vai koordinatori, pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru iestādes tiek realizēti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti. Projekta iesniedzējs: Valkas novada dome, projekta partneri: Valmieras, Strenču un Aizputes novada pašvaldības. Projekta īstenošanas ilgums ir 9 mēneši Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Valkas novada domes speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu apmācības par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu. 3. Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai”. 4. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Aizputes un Ludzas novada pašvaldību. 5. Publicitātes pasākumi. 6. Projekta rezultātu izvērtēšana. Kapacitātes paaugstināšanas nepieciešamība pārrobežu finansējuma piesaistes projektu jomā ir izvēlēta tāpēc, ka novada ģeogrāfiskā atrašanās ļauj piesaistīt Igaunijas – Latvijas un Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu finansējumu. Projekta ietvaros apmācītie un labākās prakses piemērus apguvušie speciālisti nodrošinās kvalitatīvu projektu sagatavošanu ES finansējuma piesaistei un to īstenošanu.

Результаты проекта: Projekts ir sasniedzis visus plānotos mērķus. Ir celta pašvaldības darbinieku kapacitāte ES un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā: 1) 104 stundu apmācībās apmācīti 47 darbinieki; 2) projekta ietvaros izstrādātais pētījums "ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai" sagatavots izmantošanai Ziemeļlatvijas pašvaldībām, ietver ES direktīvu u.c. normatīvo aktu apskatu, kas skar pierobežas problēmu projektu tematiku, sniegts Ziemeļlatvijas pašvaldību īstenoto projektu apskats, grupējot tos pa dažādiem finansējuma avotiem; 3) organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Aizputes (42 dalībnieki) un Ludzas (36 dalībnieki) pašvaldībām; 4) projekta aktivitāšu novērtēšanai veikta 44 dalībnieku anketēšana, sagatavots rezultātu apkopojums; 5) informācija par projektu publicēta reģionālajā laikrakstā "Ziemeļlatvija" un mājas lapā www.valka.lv.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2012-07-09
ESF финансирование: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
  • ESF финансирование: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
ESF награждено: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
  • ESF награждено: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003
Исполнитель проекта: Valkas novada dome
Партнер: Valmieras pilsētas pašvaldība,Aizputes novada dome,Strenču novada dome
Дата начала проекта: 01.08.2011.
Дата окончания проекта: 30.04.2012.
Юридический адрес: Semināra 9, Valkas novads, LV-4701
Tелефон: 64722234
Факс: 64707493
www: http://www.valka.lv
Cтатус: проект осуществлён