Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis - paaugstināt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
- Informācijas un publicitātes pasākumi,
- Vienota elektroniskā materiāla izveide par pieejamiem atbalsta pasākumiem pašvaldībām,
- Sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu/ citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei un pieredzes apmaiņas brauciens,
- Cesvaines pašvaldības vajadzību izpēte.
- Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldības darbinieku apmācības
- Projekta administrēšana. Projekta rezultātā tiks apmācīti 25 pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki; izstrādāts 1 pētījums par Cesvaines pašvaldības iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju vajadzībām; sagatavots un iesniegts sadarbības projekta pieteikums; organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Engures un Kandavas pašvaldībām, izveidots 1 elektroniskais materiāls par pašvaldībām pieejamo atbalsta fondu nosacījumiem. Tiks nodrošināta projekta publicitāte, regulāri informējot mēdijus par projekta gaitu. Veiktās aktivitātes nodrošinās, ka turpmāk tiks panākta aktīva un kvalitatīva pašvaldību līdzdalība ES politiku instrumentu un citu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību un to iestāžu darbinieku kapacitāti ES un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā. Projekta ietvaros organizētajās 15 dienu apmācībās tika apgūtas sekojošas tēmas: iepirkuma procesa organizēšana (24h), projektu vadība (48h), elektronisko dokumentu aprites tiesiskie, organizatoriskie un tehniskie aspekti projektos (24h), dokumentu un arhīvu pārvaldība projektos (24h), efektīva komunikācija projektos (24h). Projekta ietvaros izveidots sadarbības tīkls jaunu projektu pieteikumu izstrādei, kurā apvienojušies speciālisti no Cesvaines bibliotēkas, vidusskolas un internātpamatskolas, Mūzikas un mākslas skolas, kultūras nama un muzeja, un kas kopīgi izstrādāja projekta pieteikumu LEADER programmai par Cesvaines bibliotēkas ēkas vienkāršo rekonstrukciju. Noticis viens pieredzes apmaiņas brauciens uz Engures un Kandavas pašvaldībām, kura ietvaros tika gūta pieredze par konkrēto pašvaldību pieredzi saistībā ar projektu īstenošanu un tika veikta ēku/iestāžu apskate klātienē. Pašvaldības mājas lapā elektroniski izstrādāta sadaļa par pieejamiem atbalsta pasākumiem pašvaldībām saistībā ar ES un ārvalstu finansējuma piesaisti, tas ir, projektu konkursiem un iespējām. Projekta ietvaros 5 reizes veikta informācijas aktualizācija Cesvaines pašvaldības mājas lapā www.cesvaine.lv, sagatavotas un nosūtītas 3 preses relīzes, veiktas 4 publikācijas pašvaldības laikrakstā „ Cesvaines Ziņas” un 1 publikācija Madonas novada reģionālajā laikrakstā „Stars”.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-09-06
Projekta kopējais finansējums: 11 181.55 EUR / 7 858.44 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 181.55 EUR / 7 858.44 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 11 181.55 EUR / 7 858.44 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 181.55 EUR / 7 858.44 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005
Projekta īstenotājs: Cesvaines novada dome
Sadarbības partneris: Lubānas novada pašvaldība,Varakļānu novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.10.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads
Juridiskā adrese: Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871
Telefons: 64852715
Fakss: 64852099
WWW adrese: http://www.cesvaine.lv
Statuss: Pabeigts