Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Šī projekta mērķis ir 48 Rugāju novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku zināšanu pilnveide aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un veikt izpēti ar mērķi noskaidrot, kādi pasākumi veicami, lai Rugāju novads būtu pievilcīgs uzņēmējdarbībai, tādejādi veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Rugāju novada domē un sekmējot pašvaldības ilgtspējīgu attīstību. Ar šī projekta palīdzību, Rugāju novada dome plāno 7 mēnešu laikā organizēt 6 apmācību blokus pašvaldības darbiniekiem, lai veicinātu darbinieku iniciatīvu daudzveidību, nodrošinātu darba produktivitāti, kvalitāti un efektivitāti, izmantojot inovatīvu un uz novada attīstību vērstu metožu un risinājumu kompleksu, lai piedalītos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kā arī ar konsultantu un uzņēmējdarbības ekspertu palīdzību veikt izpētes pasākumus, lai apkopotu datus par novadam būtiskiem uzņēmējdarbības vides aspektiem un sagatavotu ziņojums par novada resursiem un vides analīzi. Izpētes pasākumi paredzēti ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstības ilgtspējīgu plānošanu. Projekta rezultātā tiks izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei un noslēgumā organizēts seminārs izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai un projekta rezultātu prezentēšana vietējai sabiedrībai, informējot par informācijas pieejamību internetā novada mājas lapā www.rugaji.lv .

Результаты проекта: Projekta ietvaros tika īstenots apmācību cikls, lai pilnveidotu 53 Rugāju novada pašvaldības darbinieku zināšanas(apmācību tēmas: iepirkumu procedūra (1 diena), prezentācijas māksla (1 diena), praktiskā ES struktūrfondu finansēto projektu vadība (4 dienas), ES struktūrfondu finansēto projekta pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite (2 dienas), dokumentāciju pārvaldība (1 diena), laika menedžments (2 dienas)). Tika izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu/ citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei - projekta ietvaros tika sagatavoti divi projektu iesniegumi, veikta izpēte un sastādīts ziņojums ar rekomendācijām pašvaldības darbiniekiem investīciju vides uzlabošanai Rugāju novadā, tādējādi veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Rugāju novada domē un sekmējot pašvaldības ilgtspējīgu attīstību. Ir organizēts seminārs izpētes rezultātu prezentēšanai un turpinās darbs pie investīciju objektu apstrādes un izvietošanas mājas lapā. Projekta ietvaros tika izveidota darba grupa, kura turpina projektā aizsāktos pasākumus - mājsaimniecību reģistra izveidošana ar detalizētu informāciju par iedzīvotāju nodarbošanos un prasmēm; rīcības plāna izstrāde investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstības stimulēšanai u.c.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2012-09-28
ESF финансирование: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
  • ESF финансирование: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
ESF награждено: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
  • ESF награждено: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/006
Исполнитель проекта: Rugāju novada dome
Дата начала проекта: 01.12.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads
Юридический адрес: Kurmenes iela 48, Rugāju novads, LV-4570
Tелефон: 645 07245
Факс: 645 21351
www: http://www.rugaji.lv
Cтатус: проект осуществлён