Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Mērķis – stiprināt Rēzeknes un Viļānu novadu darbinieku kapacitāti, ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldības 125 darbinieki. Netiešā mērķa grupa – novada esošie, potenciālie uzņēmēji un investori, novada iedzīvotāji. Projektu īstenos Rēzeknes novada pašvaldība, tās partneris – Viļānu novada pašvaldība, īstenošanas periods 10 mēneši. Projektā paredzēts : 1.Izstrādāt pētījumu par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām. 2.Noorganizēt 6 apmācību seminārus: - Pašvaldības tehniskās infrastruktūras tehniski ekonomisko pamatojumu datu analīze un praktisks pielietojums projektu pieteikumu sagatavošanā Kohēzijas fonda un ERAF finansējuma saņemšanai; - Vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumiem; - Kultūras jomas projektu sagatavošanas kvalitātes kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu sadarbības programmām; - Izglītības jomas projektu sagatavošanas kvalitātes kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu sadarbības programmām; - Stresa vadīšanas paņēmieni pojekta ieviešanas komandai. - Radošo projektu ideju ģenerēšana. 3. Noorganizēt 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz 4 pašvaldībām.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi stiprināt Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku kapacitāti ES un citu ārvalstu finansējuma piesaisti ar projektu un citu pasākumu īstenošanu. Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti 128 dalībnieki, kuriem bija iespēja piedalīties 6 apmācību ciklos par infrastruktūru tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi un to pielietošanu projektu pieteikumu sagatavošanā (16h), par projektu pieteikumu izstrādi ELFLA un LAP pasākumiem (18h), par projektu pieteikumu izstrādi kultūras jomā (12h) un izglītības jomā (12h), par stresa vadību projektu ieviešanas komandā (24h), radošo projekta ideju ģenerēšanu (27h); 3 pieredzes apmaiņas braucienos uz Liepāju, Kuldīgu, Cēsīm, Valmieru un Siguldu, tādējādi apgūstot citu pašvaldību pieredzi ES un ārvalstu finansējuma piesaistē konkrēto pašvaldību infrastruktūrai, kultūrai un izglītībai jomai. Piesaistot pakalpojuma sniedzēju no privātā sektora, projekta ietvaros izstrādāts pētījums par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām, kurš ir pirmais šāda veida pētījums, kas piedāvā metodoloģiju teritoriju attīstības izvērtēšanai uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes kontekstā. Pētījumā piedāvātas attīstības risinājumu alternatīvas, lai uzlabotu 5 teritoriju (Verēmu, Griškānu, Ozolaines, Ozolmuižas un Audriņu pagastos) pievilcību investīciju piesaistei, izvērtējot to inženierkomunikācijas, teritoriju sasniedzamību un pieejamību, kā arī apzinot attīstības ierobežojumus. Par veikto pētījumu sniegti 5 atzinumi – no biedrības „ Latgales aparātbūves tehnoloģiju centra”, pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes”, no Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja A.Bernāna, Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes un Rēzeknes novada pašvaldības.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-08-31
Projekta kopējais finansējums: 32 149.09 EUR / 22 594.51 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 149.09 EUR / 22 594.51 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 149.09 EUR / 22 594.51 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 149.09 EUR / 22 594.51 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/027
Projekta īstenotājs: Rēzeknes novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Viļānu novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.10.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4600
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Telefons: 64622238, 64607177
Fakss: 64625935
WWW adrese: http://www.rezeknesnovads.lv
Statuss: Pabeigts