Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Līvānu novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošana nav panākama tikai ar valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai paaugstinātu Līvānu novada pašvaldības darbinieku informētību, zināšanas, aktīvu ieinteresētību un līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā 10 mēnešu laikā plānots realizēt projektu „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā”. Projekta ietvaros plānoti kompleksi izpētes, informēšanas, izglītošanas, iesaistīšanas, attīstības modelēšanas, pieredzes apmaiņas un motivācijas pasākumi. Daļa no projekta materiāliem (t.sk. pētījums „Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos”, publikācija „Praktiskā rokasgrāmata Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu kvalitātes un risku vadības uzlabošanai Līvānu novadā”) būs publiski pieejami Internetā jebkuram interesentam informācijas sabiedrības veicināšanai.

Projekta rezultāti: No 01.09.2011. līdz 30.06.2012. norisinājās ESF projekta „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā” realizācija ar tiešo mērķi: 10 mēnešu laikā ar izpētes, informēšanas, izglītošanas un iesaistīšanas pasākumu palīdzību paaugstināt vismaz 100 Līvānu novada domes, pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu darbinieku, kā arī 6 blakus esošo pašvaldību 26 darbinieku zināšanas, prasmes un motivāciju projektu izstrādē, projektu un risku vadībā, tādējādi sekmējot Līvānu novada un blakus esošo pašvaldību aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros ir: 1) izstrādāts pētījums „Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos”; 2) izstrādāta publikācija „Praktiskā rokasgrāmata Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu kvalitātes un risku vadības uzlabošanai Līvānu novadā”, kā ietvaros ir izstrādātas arī 2 jaunas sadaļas pašvaldības mājas lapai: a) „Zināšanu krātuve – jautājumi un atbildes par projektiem”, b) Testa forma projekta idejas pārbaudei. Kā arī 23.05.2012. norisinājās publikācijas prezentācijas un apmācību seminārs „Projektu vadības pamati – no idejas līdz noslēgumam” ar darbu grupās 50 Līvānu novada domes un to iestāžu darbiniekiem; 3) Ir veikti arī publikācijas iespieddarbi drukātā versijā, kā arī pētījuma un publikācijas iespieddarbi CD versijā – katrā veidā pa 50 eksemplāriem, lai būtu nodrošināta pētījuma un publikācijas izplatīšana vietējā sabiedrībā. Kā arī abi materiāli un izstrādātās jaunās sadaļas pašvaldības mājas lapai ir pieejamas Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā „Pašvaldība”, „Projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā”; 4) norisinājās „Sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu uzlabošanai Līvānu novadā un EKD modeļa izstrāde”. Aktivitātes ietvaros ir izstrādātas arī 2 sociālo pakalpojumu uzlabošanas projektu koncepcijas; 5) norisinājās Līvānu novada pašvaldības darbinieku individuālās apmācības 5 darbiniekiem, lai tiktu uzlabotas pašvaldības darbinieku zināšanas projektu vadībā atbilstoši starptautiska sertifikāta līmenim un kolektīvās apmācības praktiskajā ES projektu vadībā ar priekšzināšanām un publisko iepirkumu procedūru pielietošanā, kur katrā kolektīvo apmācību kursā jaunas zināšanas ir guvuši 38 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki; 5) 07.06.2012. un 08.06.2012. 45 Līvānu novada domes un to iestāžu darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu un Ogres pašvaldību „labās prakses” piemēru apgūšanai ar mērķis iepazīties ar uzņēmēj-pašvaldību situāciju, pieredzi un labo praksi Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu ieviešanā, īpašu uzmanību pievēršot projektu kvalitātes uzlabošanas un risku vadības jautājumiem, kā arī sociālās jomas attīstības projektiem un pasākumiem, kas Līvānu novada pašvaldības situācijā šobrīd ir īpaši aktuāli; 6) 15.06.2012. norisinājās projekta noslēguma konference un rezultātu prezentācija Līvānu novada un blakus pašvaldību darbiniekiem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-07-30
Projekta kopējais finansējums: 35 352.27 EUR / 24 845.72 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 35 352.27 EUR / 24 845.72 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 35 352.28 EUR / 24 845.72 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 35 352.28 EUR / 24 845.72 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/042
Projekta īstenotājs: Līvānu novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Telefons: 65307250
Fakss: 65307255
WWW adrese: http://www.livani.lv
Statuss: Pabeigts