Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes stiprināšana kultūrtūrisma projektu jomā Rēzeknes pilsētā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt un panākt aktīvu, kvalitatīvu Rēzeknes pašvaldības līdzdalību turpmāko Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot pašvaldības un tās darbinieku kapacitāti kultūrtūrisma projektu jomā, veicot apmācības un izpēti, kura būs par pamatu jauniem ES struktūrfondu projektiem šajā sektorā. Projektā iesaistītā mērķa grupa ir pašvaldības 25 algotie darbinieki. Netiešā mērķa grupa ir gan Rēzeknes pilsētas, gan apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, kā arī Austrumlatvijas teritorijas iedzīvotāji. Projektā iesaistītā puse ir projekta iesniedzējs – Rēzeknes pilsētas dome. Projekta norises vieta ir Rēzeknes pilsētas teritorija, un ieviešanas laiks - 10 mēneši. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Apmācības kultūrtūrisma jomā. 3. Izpēte Rēzeknes kultūrtūrisma sektorā, analizējot iespējas iniciēt jaunus ES struktūrfondu projektus. 4. Informatīvs materiāls elektroniskā formā, brīvi pieejams tiešsaistē mājas lapā. 5. Noslēguma seminārs; 6. Projekta rezultātu izvērtēšana; 7. Publicitātes nodrošināšana; Projekta aktualitāte ir saistīta ar Rēzeknes pilsētas domes vajadzību stiprināt zināšanas un iegūt profesionālas izpētes rezultātus, projektu ideju ģenerēšanai, pieteikumu sastādīšanai un īstenošanai kultūrtūrisma jomā. Rēzeknē pašreiz tiek veidota mūsdienīga infrastruktūra šajā jomā (tiks pilnībā pabeigti 2012. gada vidū), tāpēc ir nepieciešams pamats (cilvēkresursu un izpēte) kultūrtūrisma aktivizēšanai. Projekta rezultāts – apmācīts pašvaldības personāls projektu vadībā un veikta izpēte (pamatojums projektiem, attīstības plānošanas dokumentiem) kultūrtūrisma jomā.

Projekta rezultāti: Projektā īstenots apmācību kurss, kura ietvaros dalībnieki iepazinās ar to, ka efektīvi strādāt ar projektiem,kas tiek īstenoti kultūrtūrisma jomā. Tika organizētas sekojošas apmācības: kultūrtūrisma un radošo industriju projektu koncepciju veidošana un plānošanas procesu virzība, kultūrtūrisma un radošo industriju projektu pieteikumu sagatavošana, radošo un aktīvo mārketinga pasākumu organizēšanas metodoloģija, to izmantošana projektu rezultātu sasniegšanā un praktiskās norises organizēšana. Zināšanas, kuras pašvaldības darbinieki ir guvuši piedaloties apmācībās, tiks izmantotas projektu pieteikumu sagatavošanā, kā arī ikdienas darbā. Projektā ir veikta izpēte par Rēzeknes kultūrtūrisma sektoru un jauna kultūrtūrisma produkta potenciāla analīze. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai iezīmētu pilsētas nākotnes redzējumu, apzinātu Rēzeknes pilsētas kultūras vērtības, dokumentu kopums tiks izmantots par pamatojumu vairākiem projektiem, kurus plānots izstrādāt nākamajos gados. Pētījuma kopsavilkums ir pieejams pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv latviešu, krievu un angļu valodā. Izpētes rezultāts un iegūtās zināšanas kalpos par pamatu jaunu projektu izstrādei nākamajos gados, kā arī, izveidojot jaunu sadaļu mājas lapā www.rezekne.lv ,tiks vairāk popularizētas Rēzeknes pilsētas kultūras vērtības, apskates objekti, vēsture un citas materiālās un nemateriālās kultūras vērtības.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-29
Projekta kopējais finansējums: 25 075.71 EUR / 17 623.31 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 075.71 EUR / 17 623.31 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 075.70 EUR / 17 623.30 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 075.70 EUR / 17 623.30 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/046
Projekta īstenotājs: Rēzeknes pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV4601, Latvija
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
Telefons: +371 64607605
Fakss: +371 64607606
WWW adrese: http://www.rezekne.lv
Statuss: Pabeigts