Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Valstī ir pieejami ievērojami resursi, lai palīdzētu sociāli atstumtajiem iedzīvotājiem (ESF), kā arī citi ES Struktūrfondi un ārvalstu palīdzības līdzfinansēti projekti, kuros iespējams piesaistīt līdzekļus, kas ievērojami uzlabotu novada ekonomisko situāciju un uzlabotu apkārtējo vidi . Tomēr pašreizējā situācija parāda, ka Latvijā nav pietiekamas pieredzes ES fondu, kā arī citu ārvalstu finašu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē, vai tā ir koncentrējusies lielās pilsētās un lielos novados, pie spēcīgām, plašām pašvaldībām. Šīs problēmas pamatā nav radošu projektu ideju trūkums lauku iedzīvotāju vidū, bet gan nepietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze par to, kā projektu idejas pārvērst konkurētspējīgos un kvalitatīvos projektu pieteikumos. Paveroties jaunām iespējām un apzinoties vietējo situāciju Alojas novada dome būtu gatava darboties, bet trūkst resursi. Domē šobrīd strādā projektu vadītāja un telpiskās attīstības speciāliste, kuras nodarbojas ar ieviešanā esošo 19 Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadību un lielās slodzes dēļ nespēj veikt projektu pilnīgi visus iesniegumu sagatavošanu. Tādēļ nepieciešams iesaistīt iestāžu vadītājus. Līdz ar to projekta mērķis ir - celt pašvaldības kapacitāti projektu sagatavošanā un ieviešanā, kas sekmētu plašāku ES Stuktūrfondu, kā arī citu ārvalstu finašu palīdzības līdzfinansēto projektu sniegto iespēju izmantošanu. Lai to īstenotu, projekta aktivitātes ir vērstas uz apmācības ciklu par projektu sagatavošanu un vadību. Projekta noslēgumā paradzēta konference, kurā tiks aicināti potenciālie sadarbības partneri un citi interesenti. Projekta kopējais budžets plānots 14 972,13LVL. Paredzētais projekta īstenošanas laiks ir no š.g. 1. septembra līdz 2012. gada 31. maijam. Mērķauditoriju veido 44 Alojas novada domes darbinieki, no tiem iestāžu vadītāji 28 un administratīvie darbinieki 16. Projekta netiešā mērķa grupa būs Alojas novada iedzīvotāji. Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt projekta pieteikumu darbības programmai “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāte “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”. Projekta ietvaros apmācītie darbinieki pielietojot projekta ietvaros gūtās zināšanas un pieredzi, sagatavos konkrētus projekta pieteikumus dažādos fondos.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 44 Alojas novada domes darbinieki pabeidza apmācību ciklu projekta „Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Apmācību ciklā tika apgūtas tēmas – projektu vadība, iepirkumu procedūru piemērošana, personālvadība projektos, projektu grāmatvedība, konferences darba grupu moderatori. Projekta ietvaros darba grupas izstrādāja projektu pieteikumus no idejas līdz īstenošanai ar noslēguma prezentācijām. Projekta dalībnieki maijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salacgrīvas novadu un Apes novadu ar mērķi veidot sadarbības tīklu un dalītos pieredzes apmaiņā par projektu ieviešanu un īstenošanu.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-06
Projekta kopējais finansējums: 15 979.89 EUR / 11 230.73 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 15 979.89 EUR / 11 230.73 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 15 979.89 EUR / 11 230.73 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 15 979.89 EUR / 11 230.73 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/047
Projekta īstenotājs: Alojas novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Jūras iela-13, Alojas, Alojas novads
Juridiskā adrese: Jūras iela-13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Telefons: 64023920
Fakss: 64023925
WWW adrese: http://www.aloja.lv
Statuss: Pabeigts