Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu institūciju līdzfinansēto projektu īstenošanā, nodrošinot darbiniekiem teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus, kā arī publicitātes pasākumus vietējās un starptautiskās partnerības veicināšanai. Projekta iesniedzējs ir Kocēnu novada dome, projekta partneris Burtnieku novada pašvaldība, projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī Pārgaujas novada pašvaldības darbinieki. Projekta īstenošanas vieta ir Vidzeme, īstenošanas laiks – 5 mēneši. Projekta ietvaros tiks veiktas apmācības par projektu vadību, iepirkumu īstenošanu, energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī organizēts vajadzību apzināšanas seminārs pārrobežu sadarbības projektiem. Vajadzību apzināšanas seminārā tiks iekļauti arī pašvaldību sabiedrības pārstāvji. Projektā tiks izstrādāts arī informatīvais materiāls par pašvaldībās īstenotajiem projektiem, kurš tiks ievietots Kocēnu un Burtnieku novada mājas lapās, tādējādi sekmējot vietējo un starptautisko partnerību.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis- trīs pašvaldību (Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas) darbinieku kapacitātes celšana, nodrošinot teorētiskus un praktisku izglītojošus pasākumus (apmācības)- sasniegts. Projekta ietvaros notikušas apmācības: 1) par projektu vadību ES fondu u.c. ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, tai skaitā apgūti vispārējie pamatprincipi projektu vadībā, specifiski projektu vadība ES fondu u.c. projektu ieviešanā, projektu vadītāja prasmju paaugstināšana specifiskos projekta vadības procesos; 2) par iepirkuma procesu organizēšanu ES fondu u.c. ārvalstu fondu līdzfinansēto projektos, tai skaitā apgūti vispārējie pamatprincipi, specifiski ES fondu u.c. projektos, projektēšanas un būvniecības iepirkumi, nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšana; 3) par energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu, par pārrobežu sadarbības projektu attīstību. Projekta ietvaros izgatavots informatīvs materiāls (buklets) par jau īstenotajiem projektiem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-05-08
Projekta kopējais finansējums: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 10 878.05 EUR / 7 645.14 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/048
Projekta īstenotājs: Kocēnu novada dome
Sadarbības partneris: Burtnieku novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 31.01.2012.
Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220
Telefons: 64207693; 26526427
Fakss: 64207688
WWW adrese: http://www.koceni.lv
Statuss: Pabeigts