Sākums

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir paaugstināt Ilūkstes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, izveidojot vienas pieturas aģentūru un optimizējot pakalpojumu sniegšanas procesu, tādējādi arī samazinot pašvaldības administratīvās izmaksas un administratīvo slogu iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes ietver pakalpojumu sistēmas izveidi, tai skaitā, pakalpojumu standartu izstrādi un darbinieku kompetences paaugstināšanu pakalpojumu sniegšanā, kā arī vienas pieturas aģentūras modeļa koncepcijas izstrādi un ieviešanu. Projekta rezultātā plānots uzlabot vismaz 40 dažāda tipa pakalpojumu sniegšanu, aptverot visas būtiskākās mērķa grupas – uzņēmējus, nekustamo īpašumu īpašniekus, sociālo pakalpojumu saņēmējus un citus.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika izstrādāti 40 pašvaldības pakalpojumu standarti. Izstrādājot pakalpojumu sistēmu, tika apkopota informācija par nepieciešamajām izmaiņām novada pašvaldības pamatdarbības un atbalsta procesos, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Tika nodrošināta darbinieku apmācība par pakalpojumu sistēmas uzturēšanu. Izanalizējot citu valsts un pašvaldību institūciju pieredzi , tika izstrādāta vienas pieturas aģentūras koncepcija , kā arī IT sistēmas programmatūra vienas pieturas aģentūras vajadzībām. Projektā tika apmācīti arī darbinieki vienas pieturas aģentūras IT sistēmas lietošanai. Projekta rezultātā tika paaugstināta Ilūkstes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, izveidojot vienas pieturas aģentūru, optimizējot pakalpojumu sniegšanas procesu un tādējādi arī samazinot pašvaldības administratīvās izmaksas un administratīvo slogu iedzīvotājiem.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-07-12
Projekta kopējais finansējums: 28 412.00 EUR / 19 968.07 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 150.20 EUR / 16 972.86 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 28 412.00 EUR / 19 968.07 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 150.20 EUR / 16 972.86 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 3 409.45 EUR / 2 396.18 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004
Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Ilūkstes novada sociālais dienests
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 31.05.2011.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Telefons: 65447851
Fakss: 65462245
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Pakalpojumu sistēmas rekomendācijas
Vienas pieturas aģentūras koncepcija

Citi

Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma Pakalpojuma standarts
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana Pakalpojuma standarts
Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģist[..]
Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu Paka[..]
Dokumentu noformēšana politiski represētās personas statusa un apl[..]
Politiski represētās personas atkārtotas apliecības izsniegšana Pa[..]
Dzīvesvietas deklarēšana Pakalpojuma standarts
Deklarētās dzīvesvietas izziņas saņemšana Pakalpojuma standarts
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Pakalpojuma standarts
Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām Pakalpojuma stan[..]
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana un izsniegšana Pa[..]
Būvatļaujas izsniegšana Pakalpojuma standarts
Būvju pieņemšana ekspluatācijā Pakalpojuma standarts
Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izsniegšana Pakalpojuma sta[..]
Paternitātes atzīšana Pakalpojuma standarts
Adopcija Pakalpojuma standarts
Aizgādņa iecelšana Pakalpojuma standarts
Aizbildņa iecelšana Pakalpojuma standarts
Ārpusģimenes aprūpe Pakalpojuma standarts
Mantisko interešu aizsardzība Pakalpojuma standarts
Atļauja publisku pasākumu organizēšanai Pakalpojuma standarts
Atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību[..]
Atļauja tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu snie[..]
Zvejas tiesību noma Pakalpojuma standarts
Atļauja koku nozāģēšanai Pakalpojuma standarts
Atkritumu savākšana Pakalpojuma standarts
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana Pakalpojuma standa[..]
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana Pakalpojuma[..]
Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana Pakal[..]
Pieteikšanās aprūpei mājās Pakalpojuma standarts
Darbs ar ģimenēm ar bērniem Pakalpojuma standarts
Krīzes psihologa konsultācijas Pakalpojuma standarts
Krīzē nonākušu personu īslaicīga izmitināšana sociālajā dzīvoklī [..]
Apbedīšanas pakalpojumi Ilūkstes novada domes kapličā Pakalpojuma [..]
Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē Pakalpojuma standar[..]
Bērna uzņemšana interešu izglītības programmās. Pakalpojuma standa[..]
Par adreses noteikšanu/maiņu Pakalpojuma standarts
Zemes ierīcības projekta izstrāde un tehniskie nosacījumi Pakalpoj[..]
Būvprojekta saskaņošana (akceptēšana) Pakalpojuma standarts
Apliecinājuma izdarīšana Pakalpojuma standarts

Projektā sagatavotie materiāli