Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam 1.darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” Aglonas novada domes apakš projekta „ E-pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai Aglonas novadā” mērķis ir veicināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu elektronisko pakalpojumu jomā Aglonas novadā, rosinot to izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, uzlabojot šo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju kompetences paaugstināšanu IT lietošanas jomā. Projekta aktivitātes: elektronisko pieejamības kvalitātes izvērtēšana, elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes uzlabošana, pieredzes apmaiņa , darbinieku un iedzīvotāju apmācība par elektronisko apkalpojumu sniegšanu un izmantošanu, sabiedrības informēšana par elektronisko pakalpojumu pieejamību, publicitātes pasākumi. Projekta mērķa grupa – 20 pašvaldības darbinieki, publisko pakalpojumu sniedzēji, 30 novada iedzīvotāji, pakalpojuma saņēmēji . Netiešā mērķa grupa vairāk kā 4000 pašvaldību publisko pakalpojumu saņēmēji- iedzīvotāji, uzņēmēji. Projekta īstenošanas laiks 11 mēneši- 2010 01.septembris- 2011. 31.jūlijs. Projekta kopējās izmaksas 27637.55 LVL - ESF finansējums 23491.92 LVL jeb 85%, valsts budžeta finansējums 1036.41 jeb 3.75%, pašvaldības finansējums 3109.22 LVL jeb 11.25 %.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika veikta aptauja, lai izvērtētu elektronisko pakalpojumu kvalitāti Aglonas novadā un izstrādātu rekomendācijas elektronisko pakalpojumu uzlabošanai. Tika noorganizēts seminārs 23 pašvaldības darbiniekiem par elektronisko pakalpojumu uzlabošanas plānu un tā turpmāko ieviešanu, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz Jēkabpils novada pašvaldību un Igaunijas Harju apriņķa pārvaldi. Projektā tika arī uzlabota pašvaldības mājas lapa www.aglona.lv -izstrādāta jauna sadaļa- e-pakalpojumi, veikts mājas lapas drošības audits, izstrādāta ziņu arhīva sistēma, atjaunināts mājas lapas dizains, izstrādāti 5 elektroniskie pakalpojumi un 27 elektroniskās veidlapas. Notika arī vienotas informatīvas sistēmas izveidošana- lietvedības dokumentu aprites sistēmas un sēžu vadīšanas sistēmas uzlabošana. Lai sekmīgi varētu strādāt ar jaunajiem e-pakalpojumiem, notika apmācības 23 pašvaldības darbiniekiem "E-pakalpojumu pieejamības attīstība Aglonas novadā" un 56 Aglonas novada iedzīvotājiem par e-pakalpojumu izmantošanu Latvijā un Aglonas novadā. Papildus tika izdots arī buklets 2000 eks. "E-pakalpojumu pieejamība Aglonas novadā". Lai informētu iedzīvotājus par projektu un tā rezultātiem ,tika ievietotas publikācijas Aglonas novada mājas lapā un vietējos laikrakstos, kā arī projekta noslēgumā noorganizēts informatīvs seminārs. Projekts veicināja efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu elektronisko pakalpojumu jomā Aglonas novadā, uzlaboja pakalpojumu pieejamību un kvalitāti .
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-28
Projekta kopējais finansējums: 35 237.61 EUR / 24 765.13 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 29 951.98 EUR / 21 050.37 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 35 237.62 EUR / 24 765.14 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 29 951.97 EUR / 21 050.36 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 3 964.24 EUR / 2 786.08 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/007
Projekta īstenotājs: Aglonas novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Juridiskā adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Telefons: 65324573
Fakss: 65324573
Statuss: Pabeigts