Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


E-mācību sistēmas izstrāde un ieviešana Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) elektronisku mācību sistēmu, ko izmantos 880 PVD strādājošie, 141 valsts pilnvarotie veterinārārsti un 643 valsts pilnvarotie praktizējošie veterinārārsti, kuri veic noteiktas PVD deleģētas funkcijas visā Latvijas teritorijā. E-mācību sistēma būs efektīvs papildinājums esošajai mācību sistēmai, kas veicinās PVD strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanas procesu. Līdz ar to PVD strādājošie sniegs efektīvākus un sabiedrības vajadzībām atbilstošākus publiskās pārvaldes pakalpojumus, un tādā veidā ieguvēji būs arī Latvijas iedzīvotāji- projekta netiešā mērķa grupa. Pašreizējā situācijā, kad salīdzinot 2010. gada pamatbudžetu bez ilgtermiņa saistībām ar 2008.gada budžetu, tas ir samazināts par 55,9%, bet nodarbināto (slodžu) skaits ar 2010.gada 1.janvāri būs par 40,5% mazāks kā 2008.gadā, svarīgi uzturēt PVD strādājošo kompetenci augstā līmenī, jo no PVD strādājošo darba funkciju izpildes kvalitātes ir atkarīga iedzīvotāju drošība. Nepietiekama finansējuma un strādājošo pārāk lielā noslogojuma dēļ ir sarežģīti nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. E-mācību sistēma ļaus PVD saglabāt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas procesa kvalitāti. Projektu paredzēts īstenot no 2010.gada septembra līdz 2011.gada augustam. Projekta laikā tiks apzinātas e-mācību vides vajadzības, izveidota e-mācību vide, izstrādāts viens mācību kurss „Dzīvnieku labturības prasības pārvadājumu laikā”, apmācīti PVD lektori, kuri turpmāk veidos mācību kursus, kā arī apmācīti PVD inspektori, kuri apmeklēs projekta ietvaros izstrādāto e-kursu. Projekta nobeigumā plānots veikt e-mācību vides un projekta laikā izstrādātā e-kursa novērtējumu un izstrādāt e-mācību vides nobeiguma versiju.

Projekta rezultāti: Projekts tika ieviests laika periodā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada augustam. Projekta mērķis bija izveidot un ieviest PVD elektronisku mācību sistēmu, kas uzlabos kvalifikācijas paaugstināšanas procesa kvalitāti pārtikas aprites uzraudzībā, veterinārajā uzraudzībā un robežkontrolē iesaistītam personālam , tādējādi nodrošinot efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Īstenojot projektu tika paaugstināti PVD strādājošo darba rezultāti, no kuriem atkarīga Latvijas iedzīvotāju drošība, nodrošinot patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas apriti, īpaši ievērojot dzīvnieku veselības un labturības prasības. Projekta ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti: 1. izstrādāts e-mācību kurss „Dzīvnieku labturības prasības pārvadājumu laikā”. Pilotkursa laikā piedalījās 144 PVD strādājošie. 2. apmācīti trīs E-mācību kursu tehniskie veidotāji un divi sistēmas administratori. 3. sagatavots un ievietots E-mācību vidē apmācību kurss. Apmācību materiāls papildināts ar video materiālu. 4.sagatavota E-vides administratoru, e-lektoru un lietotāju rokasgrāmatas un ievietotas E-mācību vidē. 5. apmācīti E-mācību sistēmas lietotāji. 6. organizēta aptauja un sanāksme par E-mācību vidi un mācību kursa pilnveidi. 7. izveidota E-mācību vide un nodota PVD lietošanai https://pvd.rtu.lv.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-05
Projekta kopējais finansējums: 36 199.15 EUR / 25 440.91 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 769.28 EUR / 21 624.77 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 5 429.87 EUR / 3 816.13 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 36 455.18 EUR / 25 620.85 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 986.91 EUR / 21 777.72 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/035
Projekta īstenotājs: Pārtikas un veterinārais dienests
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Telefons: 67095230
Fakss: 67322727
Statuss: Pabeigts