Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana kom[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta „Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā” ietvaros Zemgales plānošanas reģions risinās aktuālu problēmu par plānošanas dokumentu pieejamību un uztveramību uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā. Projekta specifiskais mērķis - nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu stratēģiskās un telpiskās plānošanas jomās, veicinot komercdarbības attīstību Zemgales un Kurzemes reģionā, veidojot vietējo sadarbības tīklu un pārņemot vietējo un ārvalstu pieredzi, pilnveidojot sniegto informatīvo bāzi, palielinot tās pieejamību un uzlabojot sniegtās informācijas kvalitāti un uztveramību sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citām projekta aktivitātēs iesaistītajām institūcijām. Tiešā mērķa grupa ir Zemgales plānošanas reģiona novadu pašvaldības un 2 republikas nozīmes pilsētas, Zemgales Plānošanas reģiona un Kurzemes Plānošanas reģiona darbinieki. Gala labuma saņēmēji būs uzņēmēji un visi iedzīvotāji, kuri šī projekta ieviešanas rezultātā saņems kvalitatīvāku un pieejamāku pakalpojumi. Projekta iesniedzējs ir Zemgales plānošanas reģions, bet projekta partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Projekts tiks ieviests 8 mēnešos, uzsākts 2010. gada septembrī. Projekta īstenošanas vieta- Zemgales Plānošanas reģions un pieredzes apmaiņas braucienā – Čehija. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana 2. Publisko pakalpojumu izvērtēšana uzņēmējdarbības vides sekmēšanai 3. Ieteikumu sagatavošana un ieviešana komercdarbības attīstības uzlabošanai 4. Sadarbības tīkla veidošana 5. Apmācības publisko pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai 6. Publicitātes pasākumi Projekta galvenie rezultāti: 1. Aptaujāti 100 iedzīvotāji (t.sk. uzņēmēji), veiktas vismaz 50 intervijas ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem par sniegto pakalpojumu kvalitāti 2. Izstrādāti ieteikumi sabiedrisko apspriešanu veiksmīgai veikšanai un Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentu „vieglā” versija, pilnveidots ZPR ģeoportāls. 3. Apmācītas 40 personas par stratēģisko plānošanu, sabiedrisko apspriešanu, iedzīvotāju iesaisti plānošanā, 40 personas par to, kā labāk pasniegt informāciju sabiedrībai, 35 plānotāji apmācīti Čehijā - par ģeogrāfiskās informācijas sistēmu ieviešanu, tā veicinot sabiedrības informētību un iesaisti plānošanas jautājumos.

Project results: Projekta mērķis - nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu stratēģiskās un telpiskās plānošanas jomās, veicinot komercdarbības attīstību Zemgales un Kurzemes reģionā, veidojot vietējo sadarbības tīklu un pārņemot vietējo un ārvalstu pieredzi, pilnveidojot sniegto informatīvo bāzi, palielinot tās pieejamību un uzlabojot sniegtās informācijas kvalitāti un uztveramību sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citām projekta aktivitātēs iesaistītajām institūcijām”, ir sasniegts. Projektā īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju, kurā gūta pieredze plānošanas dokumentu izstrādes nodrošināšanai, kartogrāfiskā materiāla atspoguļošanai un investoru piesaistei. Projekta ietvaros darbojies sadarbības tīkls, kurā sadarbojas Zemgales un Kurzemes Plānošanas reģionu darbinieki, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, Dabas aizsardzības pārvalde, Veselības inspekcija, VARAM, Valsts Zemes dienests. Eksperti veikuši mājas lapu izvērtēšanu, (iekļaujot anketēšanu un aptauju) no sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības un informāciju tehnoloģiju attīstības un informācijas pieejamības un uztveramības viedokļa: izvērtētas Zemgales novada pašvaldību un Zemgales republikas nozīmes pilsētu mājas lapas, Zemgales Plānošanas reģiona un Kurzemes Plānošanas reģiona mājas lapas. Sagatavoti priekšlikumi katras mājas lapas satura uzlabošanai. Veikts publisko pakalpojumu izvērtējums uzņēmējdarbības vides sekmēšanai un sagatavoti ieteikumi komercdarbības attīstības uzlabošanai: Par plānošanas dokumentu pieejamību un uztveramību (t.sk. digitālā – GIS formātā), kā arī par Zemgales Ģeoportāla, t.sk. ZPR industriālo teritoriju datu bāzes uzlabošanu. Sagatavoti bukleti par sabiedriskās apspriešanas veikšanu un plānošanas dokumentiem, kas lejupielādējami (www.zemgale.lv). Veiktas apmācības Zemgales un Kurzemes reģiona attīstības plānotājiem (40 dalībniekiem) (4 dienas) – par stratēģisko plānošanu, sabiedrisko apspriešanu, iedzīvotāju iesaisti plānošanā, plānošanas dokumentu izstrādes uztveramību un pieejamību iedzīvotājiem; veiktas 2 dienu apmācības par sabiedriskajām attiecībām un veiksmīgāku komunikāciju Zemgales plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas reģiona darbiniekiem, kurā apgūtas prasmes, kā labāk pasniegt informāciju sabiedrībai (t.sk. uzņēmējiem), kā uzlabot prezentācijas, prezentēšanas prasmes) Noorganizēta noslēguma konference, kā arī nodrošinātas publikācijas mājaslapās: www.zemgale.lv, www.kurzeme.lv, www.iecava.lv, www.kurzemesregions.lv
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-07-18
ESF Funding: 35 296.50 EUR / 24 806.52 LVL;
  • ESF Funding: 30 002.02 EUR / 21 085.54 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 294.48 EUR / 3 720.98 LVL;
Total ESF spent: 37 453.39 EUR / 26 322.39 LVL;
  • ESF spent: 31 835.37 EUR / 22 374.03 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045
Project Promoter: Zemgales Plānošanas reģions
Partner(s): Kurzemes Plānošanas reģions
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 30.04.2011.
Legal address: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Phone: 63027549
Fax: 63028454
Status: Pabeigts