Sākums

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis – paaugstināt Sociālās integrācijas valsts aģentūrā sniegto rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti. Projekta mērķa grupas - Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas ir Valsts tiešās pārvaldes iestāde, aģentūras personāls, kā arī aģentūras pakalpojumu saņēmēji – aptuveni 4000 personas gadā. Projekta norises vieta – Jūrmala, īstenošanas laiks – 01.09.2010. – 30.06.2011. Galvenās projekta aktivitātes - pieredzes apmaiņa; apmācības; informācijas sistēmas un elektronisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes attīstība Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kā arī informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā tiks apgūta Vācijas pieredze un labas prakses piemēri rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas jomā. Tiks apmācīti 30 Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbinieki, kas rezultātā nodrošinās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes pieaugumu aģentūrā un klientu (aptuveni 4000 personas gadā) apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem. Pieejama un kvalitatīva informācijas un elektronisko pakalpojumu sistēma nodrošinās vieglu piekļuvi informācijai par Sociālās integrācijas valsts aģentūru un tās sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem, iespēju reģistrēties pakalpojumu saņemšanai, u.tml.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros notikusi Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbinieku apmācība, kurā tika iesaistīti visu līmeņu darbinieki. Mācības par dažādām tēmām- klientu apkalpošanas kultūra, ēdienu gatavošana un noformēšana, uzkopšanas darbu veikšana, svešvalodas (angļu un vācu), lietišķā komunikācija u.c. Kopumā apmācīti vairāk nekā 30 plānotie aģentūras darbinieki. Pilnveidotas divas interneta mājas lapas www.siva.gov.lv un www.holetsiva.lv . Mājas lapā hotelsiva.lv ieviests jauns e-pakalpojums - iespēja rezervēt viesnīcu. Projektā sagatavoti divu veidu bukleti - profesionāļiem (sociālo dienestu, medicīnas darbiniekiem) par SIVA sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem un jaunajiem klientiem par SIVA sniegtajiem sporta un relaksācijas pakalpojumiem. 2010. gada novembrī veikts 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju 6 personām, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi un labas prakses piemēriem rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā. Projekta ietvaros izstrādāta SIVA mārketinga stratēģija, sporta veselības un relaksācijas pakalpojumu kvalitātes aptaujas anketa, projekta laikā anketēti jau 40 klienti. Projekta mērķis pilnībā sasniegts atbilstoši plānotajam - veicot projekta aktivitātes, tika paaugstināta aģentūrā sniegto pakalpojumu kvalitāte, aģentūras darbības efektivitāte un sniegto pakalpojumu pieejamība.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-08-16
Projekta kopējais finansējums: 41 806.75 EUR / 29 381.95 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 35 535.74 EUR / 24 974.66 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 6 271.01 EUR / 4 407.29 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 41 806.74 EUR / 29 381.94 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 35 535.74 EUR / 24 974.66 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/048
Projekta īstenotājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Juridiskā adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 67769890
Fakss: 67769495
Statuss: Pabeigts