Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veikt visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzlabotu Carnikavas novada iedzīvotājiem efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, ieviešot vienas pieturas aģentūras (turpmāk – VPA) principu Carnikavas novada pašvaldības darbā. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības – iedzīvotāju aptaujas veikšanu par pašvaldības sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, speciālistu apmācības un labās prakses piemēru pārņemšanu no citām pašvaldībām, kā arī dokumentācijas sagatavošana VPA principa ieviešanai. Projekta ietvaros tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība un sabiedrības informēšanas pasākumi. VPA ir jākļūst par informācijas aprites centrālo vietu starp iedzīvotājiem, iestādēm un domi, kā arī starp domes struktūrvienībām un amatpersonām. VPA principa īstenošana nodrošinātu pašvaldības institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā rezultātā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izstrādāts „Pētījums par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem”. Pētījuma ziņojuma rezultāti tika izmantoti, apmācot domes un padotību iestāžu darbiniekus, kā arī izstrādājot dokumentāciju vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti klientu apkalpošanas centra izveidošanas koncepcija un standarti. Projekta ietvaros apmācīti 35 pašvaldības un 2 vienas pieturas aģentūras darbinieki par publisko pakalpojumu sniegšanu, e-pakalpojumu izmantošanu, klientu apkalpošanas kultūru, darbu ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, konfliktsituāciju vadību u.c. Notikusi viena sanāksme pašvaldības darbiniekiem par projekta rezultātiem. Projektā 2011. gada aprīlī veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Igaunijā, lai iepazītos ar labo praksi un priekšrocībām Klientu apkalpošanas centra izveidē, kā arī uzzināt, kādus e-pakalpojumus iedzīvotāji saņem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-07-05
Projekta kopējais finansējums: 12 752.80 EUR / 8 962.72 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 10 839.88 EUR / 7 618.31 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 12 752.81 EUR / 8 962.73 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 10 839.88 EUR / 7 618.31 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 1 721.61 EUR / 1 209.95 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050
Projekta īstenotājs: Carnikavas novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.04.2011.
Juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, LV-1263
Telefons: 67993372; 29180607
Fakss: 67992326
Statuss: Pabeigts