Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Procesu pieejas ieviešana Veselības norēķinu centr[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Procesu pieejas ieviešana Veselības norēķinu centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta „Procesu pieejas ieviešana Veselības norēķinu centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai” mērķis ir sakārtot un pilnveidot Veselības norēķinu centra darbību veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanā, izstrādājot un ieviešot uz procesu pieeju balstītus kvalitātes vadības sistēmas elementus, lai veicinātu klientu apmierinātību un sniegtu sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu. Projekta tiešā mērķa grupa ir Veselības norēķinu centra (turpmāk – VNC) darbinieki. Projekta netiešā mērķa grupa, kura izjutīs īstenotā projekta rezultātus, ņemot vērā VNC funkciju specifiku, ir Veselības ministrija, veselības aprūpes pakalpojumu līgumu partneri, kā arī visi Latvijas iedzīvotāji. Projekta īstenošanā sadarbības partneri netiek piesaistīti. Projekta norises vieta ir Rīga un Latvijas rajoni. Projekta norises laiks ir 12 mēneši. Projekta ietvaros plānotās darbības: klientu apmierinātības izzināšana, darbinieku apmācība, VNC procesu identificēšana un aprakstīšana. Projekta aktualitāte: nepieciešamība optimizēt VNC darbību pēc 2009.gada 1.oktobrī veiktās reorganizācijas. Projektā plānotie rezultāti: 1. izveidota metodika klientu apmierinātības izzināšanai; 2. apmācīti 100 darbinieki kvalitātes vadības jautājumos; 3. izstrādāta VNC Kvalitātes vadības rokasgrāmatas procesu aprakstu sadaļa gan papīra, gan arī elektroniskā formātā, nodrošinot to elektronisko pieejamību Intranetā visiem VNC darbiniekiem.

Project results: Projekta ietvaros veikta Veselības norēķinu centra (turpmāk – VNC) esošās situācijas izpēte kvalitātes vadības sistēmas jomā. Balstoties uz analīzes rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi VNC darbības uzlabošanai un pilnveidošanai saskaņā ar kvalitātes vadības prasībām un VNC darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Darba grupās tika noteikti visi VNC darbības procesi, atbildīgās personas par šo procesu vadību. Visiem VNC procesiem tika izstrādāta procesu karte, kurā noteikta KVS procesu secība un mijiedarbība. Tika izvērtēti un noteikti būtiskākie procesi, kuru rezultātiem ir vislielākā ietekme uz VNC darbības rezultātiem. Izveidota VNC kvalitātes rokasgrāmatas procesu aprakstu sadaļa, kura elektroniski ir pieejama visiem VNC darbiniekiem un ierēdņiem. Mācības par kvalitātes vadības sistēmu - „Kvalitātes vadības pamati”, „Procesu vadība”, „Elektroniskas kvalitātes vadības sistēmas izveidošana procesu modelēšanas iGrafx Flowcharter 2007 (Corel) programmā”, „Risku vadība”, „CAF principi publiskajā sektorā (CAF – publiskā sektora novērtēšanas ietvars)” u.c. Kopumā mācībās iesaistīti 139 darbinieki. Projekta īstenošanas laikā tika izstrādāta un pielietota VNC ārējo klientu un iekšējo klientu – darbinieku, apmierinātības izzināšanas un vajadzību noteikšanas metodika. Projekta rezultātā izstrādātā kvalitātes vadības sistēmas elementu un procesu pieeja tiek izmantota un darbinieki apmācīti VNC filiālēs visā Latvijā.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-11-29
ESF Funding: 34 601.62 EUR / 24 318.16 LVL;
  • ESF Funding: 29 411.39 EUR / 20 670.44 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 190.23 EUR / 3 647.71 LVL;
Total ESF spent: 34 601.62 EUR / 24 318.16 LVL;
  • ESF spent: 29 411.38 EUR / 20 670.44 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/053
Project Promoter: Nacionālais veselības dienests
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 31.08.2011.
Legal address: Cēsu iela 31, k-3 , Rīga, LV-1012
Phone: 67043700
Fax: 67043701
Status: Pabeigts