esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir sekmēt labas pārvaldības principu ieviešanu Vidzemes plānošanas reģionā (turpmāk – VPR), nodrošinot efektīvu, saprotamu un atklātu pieeju pārvaldes procesu īstenošanai un ieviešos kvalitātes vadības principus iestādes ikdienas darbā. Projekta tiešā mērķa grupa ir VPR administrācijas darbinieki un padomes locekļi. Projektu īsteno VPR sadarbībā ar Amatas novada domi, piesaistot arī ārējos ekspertus. Projekts tiks ieviests Vidzemes reģiona teritorijā no 2010. gada janvāra līdz 2010. gada novembrim. Galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, iestādes darbības stratēģijas sagatavošana, iestādes procesu aprakstīšana un dokumentu kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, iestādes mājas lapas uzlabošana un publicitātes pasākumi. Lai izvērtētu savas līdzšinējās darbības kvalitāti, kā arī tiektos uz labas pārvaldības principu ievērošanu, VPR tika veikts iestādes esošā organizācijas darbības modeļa izvērtējumu pēc kopējās novērtēšanas sistēmas (CAF) modeļa. Rezultātā tika konstatētas sekojošas pamatproblēmas: vāja saikne starp politisko un administratīvo vadības līmeni (konstatē 38% darbinieku), iestādei trūkst darbības stratēģijas (70%), bieži nav zināmas klientu vēlmes, ir neskaidrs klientu loks, klientiem nav izpratnes par plānošanas reģiona darbību, nav atgriezeniskās saites (64%), darbiniekiem trūkst izpratnes par iestādē notiekošajiem procesiem, sevišķi attiecībā uz dokumentu apriti, jo iestādes biroji atrodas dažādās reģiona pilsētās, tādēļ ir apgrūtināta darbinieku savstarpējā komunikācija, pakalpojumu sniegšanai nepieciešams vairāk laika (81%). Projekta rezultāti: sagatavota VPR darbības stratēģija, izstrādāts iestādes procesu apraksts, VPR darbinieki un politiskā vadība apmācīti dokumentu vadības sistēmas lietošanā, ieviesta dokumentu kvalitātes vadības sistēma, VPR mājas lapa papildināta ar jaunām sadaļām, projekta darbība atspoguļota publikācijās vietējos plašsaziņas līdzekļos un reģiona mājas lapā.

Результаты проекта: Projekts sekmējis labas pārvaldības principu ieviešanu Vidzemes Plānošanas reģionā,nodrošinot efektīvu, saprotamu un atklātu pieeju pārvaldes procesu īstenošanā un ieviešot kvalitātes vadības sistēmas principus ikdienas darbā. Projekta rezultāti: izstrādāta iestādes darbības stratēģija, veikts situācijas ārējās un iekšējās vides izvērtējums un iestādes pašvērtējums pēc CAF metodes, definējot stratēģiskos attīstības mērķus un to īstenošanas uzdevumus. Darbības procesu apraksta izstrādes laikā definēti sniegtie pakalpojumi, katram izstrādājot mērījumus un procesu shēmas. Darbinieku apmācībās par iestādes darbības procesu optimizāciju izmantota Six Sigma metode. Lai uzlabotu iestādes dokumentu apriti, ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēma DocLogix un darbinieki apmācīti tās lietošanā. Darbinieki atzinīgi novērtējuši iegūtās zināšanas, kas tiks izmantotas turpmākā darba uzlabošanā un sadarbībā ar pakalpojumu saņēmējiem. Projekta tiešā mērķa grupa - VPR administrācijas darbinieki un padomes locekļi. Projektu īstenoja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Amatas novada domi.
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2010-07-21
ESF финансирование: 32 085.76 EUR / 22 550.00 LVL;
  • ESF финансирование: 27 272.90 EUR / 19 167.50 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 812.86 EUR / 3 382.50 LVL;
ESF награждено: 32 085.76 EUR / 22 550.00 LVL;
  • ESF награждено: 27 272.90 EUR / 19 167.50 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/003
Исполнитель проекта: Vidzemes plānošanas reģions
Партнер: Amatas novada dome
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 30.11.2010.
Юридический адрес: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tелефон: +37164116006
Cтатус: проект осуществлён