Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Pārtikas produktu un vides objektu laboratoriskās analīzes ir svarīgs drošas un nekaitīgas pārtikas aprites un vides nodrošināšanas elements. PVD NDC darbojas testēšanas jomā jau kopš 1944.gada un PVD NDC pakalpojumu saņēmēju loks pārtikas kontroles un uzraudzības jomā ir ļoti plašs – tie ir Latvijas pārtikas pārstrādes un ražošanas uzņēmumi, tirdzniecības uzņēmumi, tirdzniecības uzņēmumu ražošanas iecirkņi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī privātpersonas. Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu un MK noteikumiem Nr.834-2007, PVD NDC pilda references laboratorijas funkcijas, līdz ar to ļoti būtiska ir PVD NDC kvalitātes sistēmas darbinieku kvalifikācija. Projekta ietvaros paredzēts būtiski papildināt šo darbinieku zināšanas par kvalitātes vadības sistēmu. Tā kā PVD NDC pakalpojumu saņēmēju loks ir ļoti plašs – ikviens patērētājs, tad paredzēts darbiniekus apmācīt arī par iespējamajiem riskiem un potenciāliem draudiem sabiedrībai, ko varētu radīt kvalitātes sistēmas prasību neievērošana. Projekta ietvaros paredzēta 10 PVD NDC darbinieku apmācība Latvijas apmācību centros. Kopumā paredzētas 288 apmācību stundas. Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas, paredzēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz līdzīga tipa iestādēm Polijā un Zviedrijā. Polijas veterinārzinātņu pētniecības institūts ir viena no tradīcijām bagātākajām iestādēm savā jomā visā Austrumeiropā. Zviedrijas infekcijas slimību institūts ir PVD NDC sadarbības partneris jau vairākus gadus, tādējādi ir bijušas vairākkārtīgas iespējas novērtēt šīs iestādes kvalitātes vadības sistēmu un izdarīt secinājumus par nepieciešamību pārņemt tās elementus. Tiks veiktas izmaiņas PVD NDC kvalitātes dokumentos – rokasgrāmatā, rīcības instrukcijās Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojumā Nr.90 „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.714 „Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” izveidi” noteikts, ka „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” ir Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmējs, līdz ar to arī projekta Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/019/29 īstenotājs un finansējuma saņēmējs.

Project results: Projekta ietvaros veiktas apmācības par kvalitātes vadību, kvalitātes sistēmas auditu, risku vadību, kvalitātes vadības struktūru un dokumentu sagatavošanu, neatbilstību vadību, kvalitāte svadības sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu; noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni (4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens 5 "BIOR" darbiniekiem uz Zviedrijas Nacionālo veterināro institūtu Upsalā, kura laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar institūta kvalitātes pārvaldības sistēmu un ieviestajiem standartiem; CENTURI programmu kvalitātes dokumentu vadības efektīvai nodrošināšanai, neatbilstību, preventīvo un korektīvo darbību reģistrēšanai, novērtēšanai un novēršanai; 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens 5 "BIOR" darbiniekiem uz Polijas Nacionālo veterinārās pētniecības institūtu "Pulawy", kura laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar institūta kvalitātes pārvaldības sistēmu, tās auditu, dokumentu kontroles sistēmu, testēšanas, kalibrēšanas un validācijas metodēm), kā arī veikta kvalitātes rokasgrāmatas aktualizācija. Projekts pilnībā sasniedzis izvirzīto mērķi - pilnveidota "BIOR" integrētas kvalitātes pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu pārtikas aprites kontroli.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-09-22
ESF Funding: 31 141.03 EUR / 21 886.04 LVL;
  • ESF Funding: 26 469.88 EUR / 18 603.14 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 671.15 EUR / 3 282.90 LVL;
Total ESF spent: 31 835.33 EUR / 22 374.00 LVL;
  • ESF spent: 27 060.03 EUR / 19 017.90 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/019
Project Promoter: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Start date of project: 01.11.2009.
Project finish date: 31.12.2010.
Legal address: Lejupes 3, Rīga, LV-1076
Phone: 67620526
Fax: 67620434
Status: Pabeigts