Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta „Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde” mērķis ir pilnveidot Valsts kancelejā esošo kvalitātes vadības sistēmu, izstrādājot tieši Valsts kancelejas vajadzībām atbilstošu pieeju. Projekta tiešā mērķa grupa ir visu līmeņu iestādes darbinieki, taču ieguvēji, ņemot vērā Valsts kancelejas funkciju specifiku, ir visas valsts pārvaldes iestādes. Projekta īstenošana ir balstīta uz vispusīgu Valsts kancelejas sistēmas novērtējumu, kas ietverts 2007.gada kvalitātes vadības pārskatā. Kā būtiskākās efektīvas sistēmas īstenošanas problēmas ir identificētas kvalitātes vadības sistēmas nošķirtība no citiem iestādes procesiem, atbildīgo un iesaistīto darbinieku zemais zināšanu un informētības līmenis. Ņemot vērā minētās problēmas, ir izvēlēti daudzpusīgi risinājumi – gan sistēmas tehniskā un saturiskā pilnveidošana, gan darbinieku izglītošana un informēšana. Kā prioritārās aktivitātes ir izvirzītas procesu sistēmas izstrāde un sadarbības ar klientiem uzlabošana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas integrēšana iestādes pamatdarbības procesos. Šāda sistēma nodrošinās vienotu, stratēģisku un efektīvu un atklātu funkciju plānošanu un īstenošanu. Projektā ietverto aktivitāšu īstenošana norit saskaņā ar iestādes darbības stratēģiju, kā arī atsevišķām funkciju stratēģijām – Valsts kancelejas personāla attīstības stratēģiju un Valsts kancelejas komunikācijas stratēģiju. Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai kvalitātes vadības jautājumi tiks integrēti iestādes iekšējos normatīvos aktos, kas regulē iestādes darba plānošanu un atskaitīšanās procesu, kā arī tiks pilnveidotas attiecīgās sadaļas iekštīklā un Valsts kancelejas mājas lapā.

Project results: Projekta rezultātā ir pilnveidota Valsts kancelejā esošā kvalitātes vadības sistēma, izstrādājot tieši Valsts kancelejas vajadzībām atbilstošu pieeju. Projekta tiešā mērķa grupa ir visu līmeņu iestādes darbinieki, taču ieguvēji ir visas valsts pārvaldes iestādes. Projekta īstenošana tika balstīta uz vispusīgu Valsts kancelejas sistēmas novērtējumu. Kā būtiskākās efektīvas sistēmas īstenošanas problēmas tika identificēta kvalitātes vadības sistēmas nošķirtība no citiem iestādes procesiem, tāpēc tika izvēlēti daudzpusīgi risinājumi – gan sistēmas tehniskā un saturiskā pilnveidošana, gan darbinieku izglītošana un informēšana. Kā prioritārās aktivitātes tika izvirzītas procesu sistēmas izstrāde un sadarbības ar klientiem uzlabošana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas integrēšana iestādes pamatdarbības procesos. Valsts kancelejas kvalitātes vadības sistēmas projekts tika balstīts uz kvalitātes metodi SixSigma, kuras būtība ir pastāvīga procesu uzlabošana to īstenošanas izmaksu samazināšanai. Projekta rezultātā Valsts kanceleja ir ieguvusi detalizētu iestādē esošo procesu aprakstu, uz kā pamata tiks turpināts darbs pie iestādes procesu un resursu optimizēšanas. Projektā tika izstrādāta arī Valsts kancelejas sniegto pakalpojumu kvalitātes mērījumu sistēma, kas ļaus regulāri novērtēt sniegtos pakalpojumus un veikt to uzlabošanu. Nozīmīga projekta sastāvdaļa bija SixSigma metodikas pielietošanas pilotprojekta īstenošana, kura ietvaros ievērojami tika uzlabota Valsts kancelejas apmeklētāju apkalpošana. Būtiskākais projekta ieguvums ir tādas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde, kas ir integrēta esošajos iestādes procesos un kuras uzturēšanā ir iespēja iesaistīties katram Valsts kancelejas darbiniekam.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Rīga
Last change: 2011-11-28
ESF Funding: 34 745.46 EUR / 24 419.25 LVL;
  • ESF Funding: 29 533.64 EUR / 20 756.36 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 211.82 EUR / 3 662.89 LVL;
Total ESF spent: 34 745.46 EUR / 24 419.25 LVL;
  • ESF spent: 29 533.64 EUR / 20 756.36 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/028
Project Promoter: Valsts kanceleja
Start date of project: 01.04.2009.
Project finish date: 30.04.2010.
Legal address: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Phone: 67082900
Fax: 67221029
Status: Pabeigts